แบบฟอร์มคำร้อง


ที่ แบบฟอร์มออนไลน์ ดาวน์โหลด
1. ขอใบรับรองต่างๆ สำหรับนิสิตปัจจุบัน ( ขั้นตอนการยื่นคำร้อง ) ยื่นคำร้องออนไลน์
2. ขอใบรับรองต่างๆ สำหรับศิษย์เก่า ( ขั้นตอนการยื่นคำร้อง )
3. คำร้องขอขยายจำนวนผู้เรียน
4. คำร้องขอคืนสภาพนิสิต
5. คำร้องขอตรวจสอบและแก้ไขคะแนน/ระดับขั้น ( ประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง )
6. คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต ( ขั้นตอนการยื่นคำร้อง ) ยื่นคำร้องออนไลน์
7. คำร้องขอยกเลิกการถอนรายวิชา
8. คำร้องขอย้ายคณะ
9. คำร้องขอรักษาสภาพนิสิตบัณฑิตศึกษา ( ขั้นตอนการยื่นคำร้อง )
10. คำร้องขอรักษาสภาพนิสิตระดับปริญญาตรี ( ขั้นตอนการยื่นคำร้อง )
11. คำร้องขอลงทะเบียน AUDIT
12. คำร้องขอลงทะเบียนข้ามวิทยาเขต
13. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำไม่ต่ำกว่า D
14. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนมากกว่าที่กำหนด (ระดับบัณฑิตศึกษา)
15. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (รายวิชาฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา)
16. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วม
17. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนแทน F
18. คำร้องขอเทียบรายวิชา
19. คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล
20. คำร้องขอเปลี่ยนวิชาเอก / วิชาโท
21. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาค
22. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงผู้สอนหลังสิ้นสุดการลงทะเบียน
23. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาเรียน / ห้องเรียน / ผู้สอน
24. คำร้องขอเปิดรายวิชา / ปิดรายวิชา / เปิดกลุ่มเพิ่มเติม
25. คำร้องขอเพิ่มรายวิชาหลังกำหนด
26. คำร้องขอแจ้งสำเร็จการศึกษาช้า ( ขั้นตอนการยื่นคำร้อง )
27. คำร้องขอโอนรายวิชา ( ขั้นตอนการยื่นคำร้อง )
28. คำร้องขอใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ ( ขั้นตอนการยื่นคำร้อง )
29. คำร้องทั่วไป
30. คำร้องแจ้งขออนุปริญญานิติศาสตร์ช้า
31. คําร้องยกเลิกการขออนุปริญญานิติศาสตร์
32. หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบวุฒิ (สำหรับนิสิตเข้าใหม่)
33. หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
34. แบบคำร้องเลือกวิชาโท
35. ใบมอบฉันทะ

หมายเหตุ : คำร้องแบบไฟล์ pdf หากไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ ที่นี่

: ยื่นคำร้องออนไลน์ เข้าสู่ระบบด้วย TSU-Mail   เข้าสู่ระบบ   คู่มือการใช้ TSU-Mail

: งานทะเบียนนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ  inbox

* คำร้องขอลาออก นิสิตขอรับได้ที่กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิต ฯ (วิทยาเขตที่นิสิตสังกัด)