แบบฟอร์มคำร้อง


ที่ แบบฟอร์มออนไลน์ ดาวน์โหลด
1. คำร้องขอ Transcript กรณีสำเร็จการศึกษา
2. ใบมอบฉันทะ
3. คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต (สำหรับนิสิตรหัสก่อน 65) ( ขั้นตอนการยื่นคำร้อง ) ยื่นคำร้องออนไลน์
4. คำร้องขอรักษาสภาพนิสิตระดับปริญญาตรี
5. คำร้องขอรักษาสภาพนิสิตบัณฑิตศึกษา
6. คำร้องขอโอนรายวิชา
7. แบบฟอร์มขอเทียบรายวิชา
8. คำร้องขอแจ้งสำเร็จการศึกษาช้า
9. คำร้องขอขึ้นทะเบียนปริญญา
10. คำร้องขอส่งหลักฐานการศึกษา
11. คำร้องขอคืนสภาพนิสิต
12. คำร้องขอขยายจำนวนผู้เรียน
13. คำร้องขอเพิ่มรายวิชาหลังกำหนด
14. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (รายวิชาฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา)
15. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนมากกว่าที่กำหนด (ระดับบัณฑิตศึกษา)
16. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วม (สำหรับนิสิตรหัส 60 เป็นต้นไป)
17. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำไม่ต่ำกว่า D
18. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนแทน F
19. คำร้องขอลงทะเบียนมากกว่าเกณฑ์รอพินิจ
20. คำร้องขอเปลี่ยนวิชาเอก / วิชาโท
21. คำร้องขอย้ายคณะ
22. คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล
23. คำร้องขอลงทะเบียน AUDIT
24. แบบคำร้องเลือกวิชาโท ยื่นคำร้องออนไลน์
25. คำร้องแจ้งขออนุปริญญานิติศาสตร์ช้า
26. คําร้องยกเลิกการขออนุปริญญานิติศาสตร์

หมายเหตุ : คำร้องแบบไฟล์ pdf หากไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ ที่นี่

: ยื่นคำร้องออนไลน์ เข้าสู่ระบบด้วย TSU-Mail เข้าสู่ระบบ

* คำร้องขอลาออก นิสิตขอรับได้ที่กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิต ฯ (วิทยาเขตที่นิสิตสังกัด)