กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

สถิตินิสิตย้อนหลัง (Excel File)
ข้อมูล ณ วันที่ 03/03/2024 15:03:45