กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

สถิตินิสิตปัจจุบัน (จำแนกตามสาขา/ชั้นปี/เพศ)
ข้อมูล ณ วันที่ 03/03/2024 16:03:59

หลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 5 ขึ้นไป รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   หลักสูตรสองปริญญา อังกฤษ+จีน (รุ่น 62-64) - - - - - - 3 12 15 - 23 23 2 16 18 - - - 5 51 56
   หลักสูตรสองปริญญา อังกฤษ+จีน (รุ่น 65-66) 6 25 31 2 22 24 - - - - - - - - - - - - 8 47 55
   หลักสูตรสองปริญญา อังกฤษ+จีน (รุ่น 67) - 10 10 - - - - - - - - - - - - - - - - 10 10
   นศ.บ. การสื่อสารการตลาดและสื่อดิจิทัล (วิชาเอก : สื่อดิจิทัล) 6 4 10 - - - - - - - - - - - - - - - 6 4 10
   นศ.บ. การสื่อสารการตลาดและสื่อดิจิทัล (วิชาเอก : สื่อสารการตลาด) 4 6 10 - - - - - - - - - - - - - - - 4 6 10
   นิเทศศาสตร์ 23 32 55 21 22 43 20 24 44 22 12 34 1 - 1 - - - 87 90 177
   รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ - - - - - - 20 18 38 15 19 34 1 - 1 - - - 36 37 73
   รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการจัดการภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ 22 74 96 20 41 61 - - - - - - - - - - - - 42 115 157
   รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น 105 200 305 22 45 67 - - - - - - - - - - - - 127 245 372
   ภูมิศาสตร์ 15 21 36 13 5 18 10 23 33 16 7 23 - 1 1 1 - 1 55 57 112
   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 30 102 132 18 50 68 10 59 69 8 55 63 - 2 2 1 1 2 67 269 336
   การบริหารและพัฒนาชุมชน 29 65 94 15 28 43 9 45 54 9 42 51 - - - 1 - 1 63 180 243
   บรรณารักษฯและสารสนเทศฯ - - - - - - 12 25 37 3 27 30 1 1 2 - - - 16 53 69
   ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ 19 44 63 8 31 39 14 23 37 16 22 38 - 1 1 - - - 57 121 178
   ภาษาจีน 8 33 41 - - - - 2 2 - - - - - - - - - 8 35 43
   ภาษาจีน แผน 1 (เรียน ม.ทักษิณ 4 ปี) 6 39 45 7 25 32 5 31 36 4 31 35 - - - - - - 22 126 148
   ภาษาจีน แผน 2 (เรียน ม.ทักษิณ 3 ปี เรียนจีน 1 ปี) 1 28 29 5 29 34 4 28 32 4 25 29 - 1 1 - - - 14 111 125
   ภาษาญี่ปุ่น 21 46 67 22 20 42 13 25 38 18 20 38 3 3 6 - - - 77 114 191
   ภาษามลายู 7 16 23 3 14 17 3 23 26 2 13 15 2 - 2 - - - 17 66 83
   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 41 171 212 29 91 120 26 94 120 31 90 121 1 1 2 - - - 128 447 575
   ศศ.บ. ภาษาไทย 11 57 68 3 38 41 8 41 49 5 31 36 - - - - - - 27 167 194
   ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 7 28 35 4 22 26 - - - - - - - - - - - - 11 50 61
   ป.โท ศศ.ม.ภาษาไทย ปกติ - - - - - - 1 2 3 - 1 1 - - - - 1 1 1 4 5
   ป.โท วัฒนธรรมศึกษา ปกติ - - - - 2 2 1 - 1 - - - - - - - - - 1 2 3
   ป.เอก วัฒนธรรมศึกษา ปกติ 1.1 - - - 1 - 1 - - - - - - - - - 1 - 1 2 - 2
   ป.เอก วัฒนธรรมศึกษา ปกติ 2.1 3 1 4 - 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 2 4 2 6 8 7 15
   ป.เอก วัฒนธรรมศึกษา พิเศษ 2.1 ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 1
รวม 364 1,002 1,366 193 486 679 159 476 635 153 419 572 12 27 39 8 5 13 889 2,415 3,304
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล วิทยาเขตสงขลา
   วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา ปกติ - - - - - - 1 2 3 1 - 1 - - - - 1 1 2 3 5
   วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา ปกติ แผน ก แบบ ก2 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1
   วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา พิเศษ ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - 2 2 - - - 1 - 1 1 2 3
รวม 1 0 1 0 0 0 1 2 3 1 2 3 0 0 0 1 1 2 4 5 9
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. คณิตศาสตร์ 5 7 12 1 11 12 9 37 46 9 28 37 - - - - - - 24 83 107
   วท.บ. คณิตศาสตร์และการจัดการข้อมูล (วิชาเอก : การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล) - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2
   วท.บ. จุลชีววิทยา - - - - - - 2 13 15 - 2 2 - - - - - - 2 15 17
   วท.บ. ชีววิทยา - - - - - - 5 12 17 2 17 19 - - - - - - 7 29 36
   วท.บ. ชีววิทยา (วิชาเอก : จุลชีววิทยา) 1 7 8 - 3 3 - - - - - - - - - - - - 1 10 11
   วท.บ. ชีววิทยา (วิชาเอก : ชีววิทยา) 1 10 11 1 4 5 - - - - - - - - - - - - 2 14 16
   วท.บ. ชีววิทยาศาสตร์ (วิชาเอก : ชีววิทยา) 1 22 23 - - - - - - - - - - - - - - - 1 22 23
   วท.บ. ฟิสิกส์ - - - - - - 1 1 2 - 2 2 - - - - - - 1 3 4
   วท.บ. ฟิสิกส์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี 2 1 3 - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 3
   วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12 5 17 27 10 37 16 5 21 16 11 27 - - - - 1 1 71 32 103
   วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (วิชาเอก : วิทยาการข้อมูล) 23 4 27 - - - - - - - - - - - - - - - 23 4 27
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 8 3 11 3 4 7 8 8 16 3 4 7 - - - - - - 22 19 41
   วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 3 5 4 4 8 5 6 11 1 15 16 - - - - 1 1 12 29 41
   วท.บ. เคมี 1 17 18 1 4 5 2 8 10 3 10 13 - - - - - - 7 39 46
   วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 3 14 8 6 14 9 9 18 7 5 12 - 1 1 - - - 35 24 59
   วท.ม. ชีววิทยา - - - - - - 1 1 2 1 1 2 - - - - 2 2 2 4 6
   วท.ม. เคมี แผน ก. แบบ ก2 ภาคปกติ - - - - 7 7 - - - - - - - 1 1 - - - - 8 8
   วท.ม. เคมีและนวัตกรรมเคมี ภาคปกติ (แผน ก. แบบ ก2) 1 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2
   วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก.2 แบบ ก 2 - 3 3 1 9 10 - 1 1 - - - - - - - - - 1 13 14
   วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก.1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1
   วท.ม. เคมีและนวัตกรรมเคมี ภาคพิเศษ (แผน ก. แบบ ก2) ภาคพิเศษ 1 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2
   วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 1 - 2 2
   ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ รับจบป.โท แบบ 2.1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 1
   ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ รับจบป.ตรี แบบ 2.2 - 2 2 - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 3 3
   ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ รับจบป.โท แบบ 1.1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1
รวม 69 92 161 46 62 108 58 101 159 42 95 137 0 3 3 1 7 8 216 360 576
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   กศ.บ. การวัดและประเมินทางการศึกษา 6 47 53 7 49 56 10 45 55 2 49 51 1 - 1 - 1 1 26 191 217
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา (แผนสำหรับคนทั่วไป) 20 62 82 11 47 58 - - - - - - - - - - - - 31 109 140
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา (แผนสำหรับครู ตชด.) 8 21 29 13 15 28 - - - - - - - - - - - - 21 36 57
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 1 83 84 - 60 60 - - - - - - - - - - - - 1 143 144
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 10 28 38 9 21 30 - - - - - - - - - - - - 19 49 68
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 32 42 74 18 38 56 - - - - - - - - - - - - 50 80 130
   กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย (4 ปี) - - - - - - - 58 58 - 61 61 - - - - - - - 119 119
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ (5 ปี) - - - - - - - - - - - - - - - 1 3 4 1 3 4
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ (4 ปี) 12 37 49 15 34 49 21 25 46 19 36 55 - - - - - - 67 132 199
   กศ.บ. ชีววิทยา (4 ปี) - - - 9 22 31 6 18 24 4 25 29 - - - - - - 19 65 84
   กศ.บ. พลศึกษา (5 ปี) - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1
   กศ.บ. พลศึกษา (4 ปี) 46 11 57 42 9 51 43 18 61 38 20 58 2 - 2 - - - 171 58 229
   กศ.บ. ฟิสิกส์ (5 ปี) - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 1
   กศ.บ. ฟิสิกส์ (4 ปี) - - - 5 17 22 8 11 19 14 14 28 - - - - - - 27 42 69
   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (5 ปี) - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 - 2 2
   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (4 ปี) 10 49 59 17 40 57 20 36 56 17 44 61 - - - - - - 64 169 233
   กศ.บ. ภาษาไทย (4 ปี) 15 45 60 11 48 59 4 51 55 8 49 57 - - - - - - 38 193 231
   กศ.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาเอก : ชีววิทยา) วข.สงขลา 7 28 35 - - - - - - - - - - - - - - - 7 28 35
   กศ.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาเอก : ฟิสิกส์) วข.สงขลา 12 26 38 - - - - - - - - - - - - - - - 12 26 38
   กศ.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาเอก : เคมี) วข.สงขลา 7 26 33 - - - - - - - - - - - - - - - 7 26 33
   กศ.บ. ศิลปศึกษา (4 ปี) 5 26 31 8 15 23 7 17 24 9 16 25 - - - - - - 29 74 103
   กศ.บ. ศึกษาศาสตร์ (วิชาเอก : พลศึกษา) ว.สงขลา 13 5 18 - - - - - - - - - - - - - - - 13 5 18
   กศ.บ. ศึกษาศาสตร์ (วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ) ว.สงขลา 3 1 4 - - - - - - - - - - - - - - - 3 1 4
   กศ.บ. ศึกษาศาสตร์ (วิชาเอก : ภาษาไทย) ว.สงขลา 7 5 12 - - - - - - - - - - - - - - - 7 5 12
   กศ.บ. ศึกษาศาสตร์ (วิชาเอก : ศิลปศึกษา) 1 3 4 - - - - - - - - - - - - - - - 1 3 4
   กศ.บ. ศึกษาศาสตร์ (วิชาเอก : สังคมศึกษา) ว.สงขลา 5 2 7 - - - - - - - - - - - - - - - 5 2 7
   กศ.บ. สังคมศึกษา (4 ปี) 17 42 59 21 39 60 22 34 56 19 37 56 - - - - - - 79 152 231
   กศ.บ. เคมี (4 ปี) - - - 5 18 23 3 22 25 8 18 26 - - - - - - 16 58 74
   กศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - - - - - - 24 24 48 31 24 55 - - - - - - 55 48 103
   ป.โท บริหารการศึกษา ปกติ - - - - - - 3 2 5 - 2 2 - 1 1 - - - 3 5 8
   ป.โท กศ.ม.บริหารการศึกษา ปกติ ก2 2 2 4 - 2 2 - - - - - - - - - - - - 2 4 6
   ป.โท กศ.ม.วิจัยและประเมิน ปกติ ก2 - - - - - - 1 3 4 - - - - - - - - - 1 3 4
   ป.โท กศ.ม.การวิจัยและประเมิน ปกติ ก2 (ทั่วไป) 1 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2
   ป.โท การสอน รวมทุกเอก (ปกติ) - - - 2 14 16 1 1 2 - - - - - - - - - 3 15 18
   ป.โท กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปกติ ก2 (วิชาชีพครู) 4 9 13 - - - - - - - - - - - - - - - 4 9 13
   ป.โท กศ.ม.จิตวิทยา ปกติ ก2 (ทั่วไป) - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1
   ป.โท กศ.ม.จิตวิทยา ปกติ ก2 (วิชาชีพครู) 3 1 4 - 2 2 - - - - - - - - - - - - 3 3 6
   ป.โท กศ.ม.พลศึกษา ปกติ - - - - - - 3 2 5 - - - - - - - - - 3 2 5
   ป.โท กศ.ม.พลศึกษาฯ ปกติ ก2 (ทั่วไป) 5 2 7 6 1 7 - - - - - - - - - - - - 11 3 14
   ป.โท กศ.ม.ภาษาไทย ภาคปกติ - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - 1 1
   ป.โท กศ.ม.ภาษาไทย ปกติ ก2 (วิชาชีพครู) 1 3 4 1 1 2 - - - - - - - - - - - - 2 4 6
   ป.โท กศ.ม.หลักสูตรและการสอน ปกติ ก2 (ทั่วไป) 2 - 2 1 1 2 - - - - - - - - - - - - 3 1 4
   ป.โท กศ.ม.หลักสูตรและการสอน ปกติ ก2 (วิชาชีพครู) 1 4 5 - 7 7 - - - - - - - - - - - - 1 11 12
   ป.โท เทคโนฯ ปกติ - - - - - - 4 2 6 - - - 3 1 4 - - - 7 3 10
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ ปกติ ก2 (ทั่วไป) - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ ปกติ ก2 (วิชาชีพครู) 3 2 5 - 2 2 - - - - - - - - - - - - 3 4 7
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ ปกติ ข (วิชาชีพครู) 2 - 2 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 3 - 3
   ป.โท กศ.ม.บริหารการศึกษา พิเศษ ข (65เป็นต้นไป) ภาคพิเศษ 24 31 55 14 46 60 - - - - - - - - - - - - 38 77 115
   ป.โท กศ.ม.วิจัยและประเมิน พิเศษ ก2 ภาคพิเศษ - - - - - - - - - 1 1 2 - 1 1 - 1 1 1 3 4
   ป.โท กศ.ม.การวิจัยและประเมิน พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ 1 - 1 - 7 7 - - - - - - - - - - - - 1 7 8
   ป.โท กศ.ม.การวิจัยและประเมิน พิเศษ ข (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ - - - - 3 3 - - - - - - - - - - - - - 3 3
   ป.โท กศ.ม.การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พิเศษ ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 2 2 - 2
   ป.โท การสอนฟิสิกส์ พิเศษ ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1
   ป.โท การสอนเคมี พิเศษ ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 1
   ป.โท กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ 1 6 7 - - - - - - - - - - - - - - - 1 6 7
   ป.โท กศ.ม.จิตวิทยา พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1
   ป.โท กศ.ม.จิตวิทยา พิเศษ ก2 (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ 1 3 4 - 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 4 5
   ป.โท กศ.ม.จิตวิทยา พิเศษ ข (ทั่วไป) ภาคพิเศษ 2 3 5 1 1 2 - - - - - - - - - - - - 3 4 7
   ป.โท กศ.ม.พลศึกษาฯ พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1
   ป.โท กศ.ม.พลศึกษาฯ พิเศษ ก2 (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1
   ป.โท กศ.ม.ภาษาไทย ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ - - - - - - - - - 1 3 4 - 2 2 - 1 1 1 6 7
   ป.โท กศ.ม.ภาษาไทย พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ 1 6 7 1 7 8 - - - - - - - - - - - - 2 13 15
   ป.โท กศ.ม.หลักสูตรและการสอน พิเศษ ภาคพิเศษ - - - - - - - 3 3 - - - - - - - - - - 3 3
   ป.โท กศ.ม.หลักสูตรและการสอน พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ 1 10 11 2 11 13 - - - - - - - - - - - - 3 21 24
   ป.โท กศ.ม.หลักสูตรและการสอน พิเศษ ก2 (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ 3 3 6 1 5 6 - - - - - - - - - - - - 4 8 12
   ป.โท เทคโนฯ พิเศษ ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - 1 1
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ - 1 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 2
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ พิเศษ ก2 (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ 1 4 5 1 1 2 - - - - - - - - - - - - 2 5 7
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ พิเศษ ข (ทั่วไป) ภาคพิเศษ - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ พิเศษ ข (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ - 2 2 2 1 3 - - - - - - - - - - - - 2 3 5
   ป.โท ศศ.ม.จิตวิทยาฯ พิเศษ ก ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - 1 1 - 2 2 - - - - 3 3
   ป.โท ศศ.ม.จิตวิทยาฯ พิเศษ ข ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - 1 1
   ป.เอก เทคโนฯ ปกติ 1.1 - - - - - - 1 1 2 - - - - - - - - - 1 1 2
   ป.เอก เทคโนฯ ปกติ 2.1 - - - - - - 2 2 4 - - - - - - - - - 2 2 4
   ป.เอก บริหารการศึกษา พิเศษ 2.1 ภาคพิเศษ 5 4 9 4 3 7 - - - 2 5 7 - - - 1 - 1 12 12 24
   ป.เอก เทคโนฯ พิเศษ 2.1 ภาคพิเศษ - 2 2 2 2 4 - - - 1 - 1 1 1 2 1 2 3 5 7 12
   ป.เอก เทคโนฯ พิเศษ 1.1 ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1
   ป.บัณฑิต วิชาชีพครู (พิเศษ) ภาคพิเศษ 22 101 123 3 4 7 - - - - - - - - - - - - 25 105 130
รวม 325 791 1,116 234 596 830 183 376 559 174 407 581 7 8 15 8 12 20 931 2,190 3,121
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง) 5 34 39 6 24 30 4 22 26 - - - - - - - - - 15 80 95
   กศ.บ. พลศึกษา (วิทยาเขตพัทลุง) 27 24 51 27 18 45 25 21 46 20 6 26 - - - - - - 99 69 168
   กศ.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาเอก : คอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณ) 5 2 7 - - - - - - - - - - - - - - - 5 2 7
   กศ.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาเอก : ฟิสิกส์) วข.พัทลุง 7 3 10 - - - - - - - - - - - - - - - 7 3 10
   กศ.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป) วข.พัทลุง 6 30 36 - - - - - - - - - - - - - - - 6 30 36
   กศ.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาเอก : เคมี) วข.พัทลุง 1 4 5 - - - - - - - - - - - - - - - 1 4 5
   กศ.บ. ศึกษาศาสตร์ (วิชาเอก : พลศึกษา) พัทลุง 4 4 8 - - - - - - - - - - - - - - - 4 4 8
   กศ.บ. ศึกษาศาสตร์ (วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ) พัทลุง 4 1 5 - - - - - - - - - - - - - - - 4 1 5
   กศ.บ. ศึกษาศาสตร์ (วิชาเอก : ภาษาไทย)พัทลุง 4 8 12 - - - - - - - - - - - - - - - 4 8 12
   กศ.บ. ศึกษาศาสตร์ (วิชาเอก : สังคมศึกษา) พัทลุง 1 5 6 - - - - - - - - - - - - - - - 1 5 6
รวม 64 115 179 33 42 75 29 43 72 20 6 26 0 0 0 0 0 0 146 206 352
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. สัตวศาสตร์ 24 41 65 16 8 24 14 13 27 16 26 42 1 1 2 - - - 71 89 160
   วท.บ. ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชุมชน 25 28 53 - - - - - - - - - - - - - - - 25 28 53
   วท.บ. เกษตรศาสตร์ - - - - - - 6 14 20 6 12 18 - - - - - - 12 26 38
   วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน - - - 8 14 22 7 15 22 2 25 27 1 - 1 - - - 18 54 72
   วท.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช 15 11 26 4 1 5 - - - - - - - - - - - - 19 12 31
รวม 64 80 144 28 23 51 27 42 69 24 63 87 2 1 3 0 0 0 145 209 354
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วิทยาเขตพัทลุง
   พท.บ. การแพทย์แผนไทย 5 68 73 3 31 34 4 27 31 1 20 21 - - - - - - 13 146 159
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา - - - - - - 17 9 26 27 10 37 2 - 2 1 - 1 47 19 66
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 43 9 52 16 10 26 - - - - - - - - - - - - 59 19 78
   วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 20 54 74 15 46 61 7 49 56 10 39 49 - - - - - - 52 188 240
   ส.บ. สาธารณสุขชุมชน - - - - - - 4 79 83 2 76 78 - - - - - - 6 155 161
   ส.บ. สาธารณสุขชุมชน 9 113 122 8 81 89 - - - - - - - - - - - - 17 194 211
   ส.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก.2 ภาคปกติ) - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1
   ส.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก.2 ภาคพิเศษ) ภาคพิเศษ 2 8 10 1 5 6 - - - - - - - - - - - - 3 13 16
   ปร.ด. วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคปกติ แบบ 1.1) 1 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2
   ปร.ด. วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคปกติ แบบ 2.1) 2 1 3 - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 3
รวม 82 254 336 43 174 217 32 164 196 40 145 185 2 0 2 1