สถิตินิสิตปัจจุบัน (จำแนกตามสาขา/ชั้นปี/เพศ)
ข้อมูล ณ วันที่ 02/06/2023 15:06:10

หลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 5 ขึ้นไป รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   สปญ หลักสูตรสองปริญญา (รุ่น 62-64) - - - - - - 4 15 19 - 23 23 2 16 18 - - - 6 54 60
   สปญ หลักสูตรสองปริญญา (รุ่น 65-66) - - - 2 22 24 - - - - - - - - - - - - 2 22 24
   นิเทศศาสตร์ - - - 21 24 45 20 24 44 23 12 35 6 - 6 1 - 1 71 60 131
   รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ - - - - - - 20 18 38 16 19 35 2 - 2 - - - 38 37 75
   รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการจัดการภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ - - - 21 41 62 - - - - - - - - - - - - 21 41 62
   รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น - - - 23 45 68 - - - - - - - - - - - - 23 45 68
   ภูมิศาสตร์ - - - 13 5 18 11 23 34 15 7 22 1 1 2 1 1 2 41 37 78
   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ - - - 18 52 70 10 59 69 8 55 63 - 2 2 - 1 1 36 169 205
   การบริหารและพัฒนาชุมชน - - - 15 29 44 9 45 54 10 43 53 1 - 1 1 - 1 36 117 153
   บรรณารักษฯและสารสนเทศฯ - - - - - - 12 25 37 3 27 30 1 1 2 - - - 16 53 69
   ประวัติศาสตร์ - - - 9 31 40 14 23 37 16 22 38 - 2 2 - - - 39 78 117
   ภาษาจีน - - - - 1 1 - 4 4 - - - - - - - - - - 5 5
   ภาษาจีน แผน 1 (เรียน ม.ทักษิณ 4 ปี) - - - 7 24 31 5 27 32 4 31 35 - - - - - - 16 82 98
   ภาษาจีน แผน 2 (เรียน ม.ทักษิณ 3 ปี เรียนจีน 1 ปี) - - - 5 29 34 5 29 34 4 25 29 - 2 2 - - - 14 85 99
   ภาษาญี่ปุ่น - - - 22 23 45 13 26 39 18 20 38 3 3 6 2 - 2 58 72 130
   ภาษามลายู - - - 3 15 18 3 23 26 2 13 15 2 - 2 - 1 1 10 52 62
   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ - - - 31 95 126 25 97 122 32 92 124 2 3 5 - - - 90 287 377
   ศศ.บ. ภาษาไทย - - - 3 38 41 8 41 49 5 31 36 - - - - - - 16 110 126
   ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ - - - 7 22 29 - - - - - - - - - - - - 7 22 29
   ป.โท ศศ.ม.ภาษาไทย ปกติ - - - - - - 1 2 3 1 1 2 - - - - 1 1 2 4 6
   ป.โท วัฒนธรรมศึกษา ปกติ - - - 2 2 4 2 - 2 - - - - - - - - - 4 2 6
   ป.โท วัฒนธรรมศึกษา พิเศษ ก ภาคพิเศษ - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - 1 - 1
   ป.เอก วัฒนธรรมศึกษา ปกติ 1.1 - - - 1 - 1 1 - 1 - 1 1 - 1 1 1 - 1 3 2 5
   ป.เอก วัฒนธรรมศึกษา ปกติ 2.1 - - - - 1 1 - 1 1 - 1 1 1 2 3 6 2 8 7 7 14
   ป.เอก วัฒนธรรมศึกษา พิเศษ 2.1 ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 1
รวม 0 0 0 203 499 702 164 482 646 157 423 580 21 33 54 12 7 19 557 1,444 2,001
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา ปกติ - - - - - - 1 2 3 1 - 1 - - - - 1 1 2 3 5
   วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา พิเศษ ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - 2 2 - - - 1 1 2 1 3 4
รวม 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 2 3 0 0 0 1 2 3 3 6 9
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. คณิตศาสตร์ - - - 1 11 12 9 38 47 9 29 38 - - - - - - 19 78 97
   วท.บ. จุลชีววิทยา - - - - - - 2 14 16 1 11 12 - - - - - - 3 25 28
   วท.บ. ชีววิทยา - - - - - - 5 12 17 3 23 26 - - - - - - 8 35 43
   วท.บ. ชีววิทยา (วิชาเอก : ชีววิทยา) - - - 1 8 9 - - - - - - - - - - - - 1 8 9
   วท.บ. ฟิสิกส์ - - - - - - 1 1 2 - 2 2 - - - - - - 1 3 4
   วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ - - - 27 11 38 16 5 21 18 13 31 - - - 1 1 2 62 30 92
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ - - - 3 5 8 8 8 16 4 8 12 - - - - - - 15 21 36
   วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - - - 4 4 8 5 6 11 1 15 16 - - - - 2 2 10 27 37
   วท.บ. เคมี - - - 1 4 5 2 8 10 3 18 21 - - - - - - 6 30 36
   วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม - - - - - - - - - - 3 3 - - - - - - - 3 3
   วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ - - - 8 5 13 9 9 18 8 6 14 1 1 2 - - - 26 21 47
   วท.ม. คณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา ภาคปกติ - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - 1 1
   วท.ม. ชีววิทยา - - - - 1 1 1 1 2 1 1 2 - - - - 2 2 2 5 7
   วท.ม. เคมี แผน ก. แบบ ก2 ภาคปกติ - - - 2 8 10 - - - - 1 1 - - - - - - 2 9 11
   วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก.2 แบบ ก 2 - - - 1 9 10 - 1 1 - - - - - - - - - 1 10 11
   วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1
   วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 1 - 2 2
   ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ รับจบป.โท แบบ 2.1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2 1 1 2
   ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ รับจบป.ตรี แบบ 2.2 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 - 2 2
   ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ รับจบป.โท แบบ 1.1 - - - - - - - - - - 1 1 - - - 1 - 1 1 1 2
รวม 0 0 0 48 66 114 58 103 161 48 131 179 1 3 4 4 9 13 159 312 471
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   กศ.บ. การวัดและประเมินทางการศึกษา - - - 7 49 56 11 46 57 2 49 51 1 2 3 1 1 2 22 147 169
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา (แผนสำหรับคนทั่วไป) - - - 11 47 58 - - - - - - - - - - - - 11 47 58
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา (แผนสำหรับครู ตชด.) - - - 14 15 29 - - - - - - - - - - - - 14 15 29
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย - - - - 60 60 - - - - - - - - - - - - - 60 60
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว - - - 9 21 30 - - - - - - - - - - - - 9 21 30
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - - - 18 39 57 - - - - - - - - - - - - 18 39 57
   กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย (4 ปี) - - - - - - - 58 58 - 61 61 - - - - - - - 119 119
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ (5 ปี) - - - - - - - - - - - - - - - 2 4 6 2 4 6
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ (4 ปี) - - - 15 34 49 21 25 46 19 42 61 - - - - - - 55 101 156
   กศ.บ. ชีววิทยา (4 ปี) - - - 9 22 31 6 18 24 4 25 29 - - - - - - 19 65 84
   กศ.บ. พลศึกษา (5 ปี) - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2 1 1 2
   กศ.บ. พลศึกษา (4 ปี) - - - 45 10 55 43 19 62 39 20 59 2 - 2 - - - 129 49 178
   กศ.บ. ฟิสิกส์ (5 ปี) - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2 1 1 2
   กศ.บ. ฟิสิกส์ (4 ปี) - - - 5 17 22 8 11 19 14 14 28 - - - - - - 27 42 69
   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (5 ปี) - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 2 2 - 3 3
   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (4 ปี) - - - 17 40 57 20 37 57 17 44 61 - - - - - - 54 121 175
   กศ.บ. ภาษาไทย (5 ปี) - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 1
   กศ.บ. ภาษาไทย (4 ปี) - - - 11 48 59 4 51 55 8 49 57 - 1 1 - - - 23 149 172
   กศ.บ. ศิลปศึกษา (4 ปี) - - - 8 16 24 7 18 25 9 16 25 - - - - - - 24 50 74
   กศ.บ. สังคมศึกษา (5 ปี) - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1
   กศ.บ. สังคมศึกษา (4 ปี) - - - 21 39 60 23 34 57 19 38 57 3 - 3 - - - 66 111 177
   กศ.บ. เคมี (4 ปี) - - - 5 18 23 3 22 25 8 18 26 - - - - - - 16 58 74
   กศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - - - - - - 24 24 48 32 24 56 - - - - - - 56 48 104
   ป.โท บริหารการศึกษา ปกติ - - - - - - 3 2 5 1 2 3 - 1 1 - - - 4 5 9
   ป.โท กศ.ม.บริหารการศึกษา ปกติ ก2 - - - 1 2 3 - - - - - - - - - - - - 1 2 3
   ป.โท กศ.ม.วิจัยและประเมิน ปกติ ก2 - - - - - - 1 3 4 - - - - - - - - - 1 3 4
   ป.โท กศ.ม.การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปกติ - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - 1 - 1
   ป.โท การสอน รวมทุกเอก (ปกติ) - - - 4 34 38 1 - 1 - - - - - - - - - 5 34 39
   ป.โท กศ.ม.จิตวิทยา ปกติ ก2 (วิชาชีพครู) - - - - 2 2 - - - - - - - - - - - - - 2 2
   ป.โท กศ.ม.พลศึกษา ปกติ - - - - - - 5 2 7 - - - - - - - 1 1 5 3 8
   ป.โท กศ.ม.พลศึกษาฯ ปกติ ก2 (ทั่วไป) 1 - 1 6 1 7 - - - - - - - - - - - - 7 1 8
   ป.โท กศ.ม.ภาษาไทย ภาคปกติ - - - - - - 1 1 2 - - - - - - - - - 1 1 2
   ป.โท กศ.ม.ภาษาไทย ปกติ ก2 (วิชาชีพครู) - - - 1 2 3 - - - - - - - - - - - - 1 2 3
   ป.โท กศ.ม.หลักสูตรและการสอน ปกติ ก2 (ทั่วไป) - - - 1 1 2 - - - - - - - - - - - - 1 1 2
   ป.โท กศ.ม.หลักสูตรและการสอน ปกติ ก2 (วิชาชีพครู) - - - - 7 7 - - - - - - - - - - - - - 7 7
   ป.โท เทคโนฯ ปกติ - - - - - - 4 2 6 - - - 3 2 5 - - - 7 4 11
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ ปกติ ก2 (วิชาชีพครู) - - - - 2 2 - - - - - - - - - - - - - 2 2
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ ปกติ ข (วิชาชีพครู) - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - 1
   ป.โท บริหารการศึกษา พิเศษ ข ภาคพิเศษ - - - 2 7 9 - - - - - - - - - - - - 2 7 9
   ป.โท กศ.ม.บริหารการศึกษา พิเศษ ข (65เป็นต้นไป) ภาคพิเศษ - - - 14 46 60 - - - - - - - - - - - - 14 46 60
   ป.โท กศ.ม.วิจัยและประเมิน พิเศษ ก2 ภาคพิเศษ - - - - - - - - - 1 1 2 - 2 2 - 2 2 1 5 6
   ป.โท กศ.ม.การวิจัยและประเมิน พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ - - - - 7 7 - - - - - - - - - - - - - 7 7
   ป.โท กศ.ม.การวิจัยและประเมิน พิเศษ ข (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ - - - - 4 4 - - - - - - - - - - - - - 4 4
   ป.โท กศ.ม.การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พิเศษ ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 2 2 - 2
   ป.โท การสอนฟิสิกส์ พิเศษ ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1
   ป.โท การสอนเคมี พิเศษ ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 1
   ป.โท กศ.ม.จิตวิทยา พิเศษ ก2 (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1
   ป.โท กศ.ม.จิตวิทยา พิเศษ ข (ทั่วไป) ภาคพิเศษ - - - 1 1 2 - - - - - - - - - - - - 1 1 2
   ป.โท กศ.ม.พลศึกษา พิเศษ ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1
   ป.โท กศ.ม.พลศึกษาฯ พิเศษ ก2 (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ - - - 1 1 2 - - - - - - - - - - - - 1 1 2
   ป.โท กศ.ม.ภาษาไทย ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ - - - - - - - 1 1 1 3 4 - 3 3 - 1 1 1 8 9
   ป.โท กศ.ม.ภาษาไทย พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ - - - 1 7 8 - - - - - - - - - - - - 1 7 8
   ป.โท กศ.ม.หลักสูตรและการสอน พิเศษ ภาคพิเศษ - - - 1 2 3 - 4 4 - 1 1 - - - - - - 1 7 8
   ป.โท กศ.ม.หลักสูตรและการสอน พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ - - - 2 11 13 - - - - - - - - - - - - 2 11 13
   ป.โท กศ.ม.หลักสูตรและการสอน พิเศษ ก2 (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ - - - 1 5 6 - - - - - - - - - - - - 1 5 6
   ป.โท เทคโนฯ พิเศษ ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 2 3
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - 1
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ พิเศษ ก2 (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ - - - 1 1 2 - - - - - - - - - - - - 1 1 2
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ พิเศษ ข (ทั่วไป) ภาคพิเศษ - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ พิเศษ ข (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ - - - 2 1 3 - - - - - - - - - - - - 2 1 3
   ป.โท ศศ.ม.จิตวิทยาฯ พิเศษ ก ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - 2 2 - 4 4 - - - - 6 6
   ป.โท ศศ.ม.จิตวิทยาฯ พิเศษ ข ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - 1 1
   ป.เอก เทคโนฯ ปกติ 1.1 - - - - - - 1 1 2 - - - - - - - - - 1 1 2
   ป.เอก เทคโนฯ ปกติ 2.1 - - - - - - 2 2 4 - - - - - - - - - 2 2 4
   ป.เอก บริหารการศึกษา พิเศษ ภาคพิเศษ - - - 4 3 7 - - - 3 7 10 - - - 2 - 2 9 10 19
   ป.เอก เทคโนฯ พิเศษ 2.1 ภาคพิเศษ - - - 2 2 4 - - - 1 - 1 1 1 2 2 3 5 6 6 12
   ป.เอก เทคโนฯ พิเศษ 1.1 ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2 1 1 2
   ป.บัณฑิต วิชาชีพครู (พิเศษ) ภาคพิเศษ - - - 25 112 137 - 1 1 - - - - - - - - - 25 113 138
รวม 1 0 1 267 738 1,005 188 382 570 179 418 597 11 17 28 15 20 35 661 1,575 2,236
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง) - - - 6 24 30 4 22 26 - - - - - - - - - 10 46 56
   กศ.บ. พลศึกษา (วิทยาเขตพัทลุง) - - - 30 18 48 26 22 48 20 6 26 - - - - - - 76 46 122
รวม 0 0 0 36 42 78 30 44 74 20 6 26 0 0 0 0 0 0 86 92 178
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. สัตวศาสตร์ - - - 16 9 25 14 13 27 17 26 43 1 1 2 - 1 1 48 50 98
   วท.บ. เกษตรศาสตร์ - - - - - - 6 14 20 7 12 19 - 1 1 - - - 13 27 40
   วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน - - - 9 15 24 7 16 23 5 26 31 1 1 2 1 - 1 23 58 81
   วท.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช - - - 5 1 6 - - - - - - - - - - - - 5 1 6
   วท.ม. การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 1
   วท.ม. การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 1
รวม 0 0 0 30 25 55 27 43 70 29 64 93 2 3 5 1 3 4 89 138 227
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วิทยาเขตพัทลุง
   พท.บ. การแพทย์แผนไทย - - - 3 33 36 4 27 31 1 20 21 - - - - - - 8 80 88
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา - - - - - - 18 9 27 27 10 37 2 - 2 1 - 1 48 19 67
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย - - - 17 12 29 - - - - - - - - - - - - 17 12 29
   วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย - - - 15 46 61 7 49 56 10 39 49 - - - - - - 32 134 166
   ส.บ. สาธารณสุขชุมชน - - - - - - 4 80 84 2 78 80 - - - - 1 1 6 159 165
   ส.บ. สาธารณสุขชุมชน (65 เป็นต้นไป) - - - 8 82 90 - - - - - - - - - - - - 8 82 90
   ส.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก.2 ภาคปกติ) - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1
   ส.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ - - - - 7 7 - 1 1 - - - - - - - - - - 8 8
   ส.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก.2 ภาคพิเศษ) ภาคพิเศษ - - - 1 7 8 - - - - - - - - - - - - 1 7 8
รวม 0 0 0 44 188 232 33 166 199 40 147 187 2 0 2 1 1 2 120 502 622
คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล - - - 35 7 42 22 8 30 35 11 46 3 1 4 3 - 3 98 27 125
   ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ไทย - - - 4 3 7 2 2 4 15 3 18 - - - 1 - 1 22 8 30
   ศป.บ. ทัศนศิลป์ - - - 7 18 25 16 10 26 20 26 46 2 1 3 - 3 3 45 58 103
   ศป.บ. ศิลปะการออกแบบ - - - 22 25 47 19 25 44 21 27 48 3 - 3 - - - 65 77 142
   ศป.บ. ศิลปะการแสดง - - - 14 21 35 6 15 21 14 26 40 - - - - - - 34 62 96
   ป.โท ดศ.ม.ดนตรีสร้างสรรค์ พิเศษ ก2 ภาคพิเศษ - - - 11 - 11 - - - - - - - - - - - - 11 - 11
รวม 0 0 0 93 74 167 65 60 125 105 93 198 8 2 10 4 3 7 275 232 507
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสงขลา
   บัญชีบัณฑิต 4 ปี - - - 19 80 99 13 86 99 7 85 92 1 - 1 - - - 40 251 291
   บัญชีบัณฑิต เทียบ 4 ปี ปกติ - - - 13 161 174 - 4 4 - 1 1 - - - - - - 13 166 179
   การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ 4 ปี - - - 29 75 104 34 72 106 - - - - - - - - - 63 147 210
   การค้าสมัยใหม่ 4 ปี - - - - - - - - - 38 68 106 6 15 21 - 4 4 44 87 131
   การตลาด 4 ปี - - - 18 32 50 20 46 66 12 47 59 1 - 1 - - - 51 125 176
   การประกอบการฯ 4 ปี - - - 29 47 76 21 47 68 13 50 63 1 1 2 1 1 2 65 146 211
   การตลาด 4 ปี - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 1
   เศรษฐศาสตร์ - - - 26 46 72 33 53 86 23 57 80 1 1 2 1 1 2 84 158 242
   บัญชีบัณฑิต เทียบ 4 ปี สมทบ ภาคสมทบ - - - 7 142 149 - 14 14 - 1 1 - - - - - - 7 157 164
   การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ เทียบ 4 ปี สมทบ ภาคสมทบ - - - 24 79 103 3 13 16 - - - - - - - - - 27 92 119
   การค้าสมัยใหม่ เทียบ 4 ปี สมทบ ภาคสมทบ - - - - - - - 2 2 1 2 3 - 1 1 - - - 1 5 6
   ป.โท การจัดการธุรกิจ ปกติ แผน ก แบบ ก2 - - - - - - 1 3 4 - - - - - - - 1 1 1 4 5
   ป.โท การจัดการธุรกิจ พิเศษ ก (ใหม่ เข้า 3/60 เป็นต้นไป) ภาคพิเศษ - - - 2 2 4 - - - - 1 1 - - - 1 - 1 3 3 6
   ป.เอก การจัดการธุรกิจ 2.1 ปกติ - - - 1 3 4 1 5 6 - - - - - - - - - 2 8 10
รวม 0 0 0 168 667 835 126 345 471 94 312 406 10 18 28 3 8 11 401 1,350 1,751
คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   1(ว.สงขลา) นิติฯ 4 ปี ปกติ ม.6 - - - 167 244 411 132 267 399 134 272 406 7 14 21 8 3 11 448 800 1248
   2(ว.สงขลา) นิติฯ 4 ปี สมทบ ม.6 ภาคสมทบ - - - 33 42 75 19 24 43 27 24 51 4 2 6 2 1 3 85 93 178
   3(ว.สงขลา) นิติฯ 4 ปี สมทบ BC. ม.6 ภาคสมทบ