สถิตินิสิตเข้าศึกษา (จำแนกตามปีที่รับเข้า/สาขา/สถานะ)
ข้อมูล ณ วันที่ 02/06/2023 16:06:13

ปีการศึกษา 2022

หลักสูตร รับเข้าศึกษา จำนวนนิสิตที่กำลังศึกษา จำนวนนิสิตที่ไม่ศึกษาต่อ สำเร็จการศึกษา
ยืนยันสิทธิ์ รายงานตัว ไม่มารายงานตัว กำลังศึกษา รักษาสภาพ ลาพัก ลาออก คะแนนเฉลี่ยไม่ถึง ไม่ชำระค่าเทอม เสียชีวิต อื่น ๆ
รวมทั้งหมด
ย้อนกลับ