กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

สถิตินิสิตปัจจุบัน (จำแนกตามวิทยาเขต/ระดับการศึกษา)
ข้อมูล ณ วันที่ 03/03/2024 17:03:58

ระดับการศึกษา จำนวนนิสิต (คน)
วิทยาเขตสงขลา
ปริญญาตรี ภาคปกติ 12,335
ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 1,386
ปริญญาโท ภาคปกติ 154
ปริญญาโท ภาคพิเศษ 311
ปริญญาเอก ภาคปกติ 75
ปริญญาเอก ภาคพิเศษ 38
ป.บัณฑิต ภาคพิเศษ 130
รวม 14,429
วิทยาเขตพัทลุง
ปริญญาตรี ภาคปกติ 3,241
ปริญญาโท ภาคปกติ 34
ปริญญาโท ภาคพิเศษ 20
ปริญญาเอก ภาคปกติ 18
รวม 3,313
รวมทั้งหมด 17,742