สถิตินิสิตปัจจุบัน (จำแนกตามวิทยาเขต/ระดับการศึกษา)
ข้อมูล ณ วันที่ 02/06/2023 16:06:20

ระดับการศึกษา จำนวนนิสิต (คน)
วิทยาเขตสงขลา
ปริญญาตรี ภาคปกติ 7,975
ปริญญาตรี ภาคสมทบ 862
ปริญญาโท ภาคปกติ 137
ปริญญาโท ภาคพิเศษ 222
ปริญญาเอก ภาคปกติ 73
ปริญญาเอก ภาคพิเศษ 34
ป.บัณฑิต ภาคพิเศษ 138
รวม 9,441
วิทยาเขตพัทลุง
ปริญญาตรี ภาคปกติ 2,179
ปริญญาโท ภาคปกติ 35
ปริญญาโท ภาคพิเศษ 19
ปริญญาเอก ภาคปกติ 15
รวม 2,248
รวมทั้งหมด 11,689