สถิตินิสิตปัจจุบัน (จำแนกตามระดับการศึกษา)
ข้อมูล ณ วันที่ 02/06/2023 15:06:54

ระดับการศึกษา จำนวนนิสิต (คน)
ปริญญาตรี ภาคปกติ 10,154
ปริญญาตรี ภาคสมทบ 862
ปริญญาโท ภาคปกติ 172
ปริญญาโท ภาคพิเศษ 241
ปริญญาเอก ภาคปกติ 88
ปริญญาเอก ภาคพิเศษ 34
ป.บัณฑิต ภาคพิเศษ 138
รวมทั้งหมด 11,689