กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

สถิตินิสิตปัจจุบัน (จำแนกตามระดับการศึกษา)
ข้อมูล ณ วันที่ 03/03/2024 16:03:08

ระดับการศึกษา จำนวนนิสิต (คน)
ปริญญาตรี ภาคปกติ 15,576
ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 1,386
ปริญญาโท ภาคปกติ 188
ปริญญาโท ภาคพิเศษ 331
ปริญญาเอก ภาคปกติ 93
ปริญญาเอก ภาคพิเศษ 38
ป.บัณฑิต ภาคพิเศษ 130
รวมทั้งหมด 17,742