กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

สถิตินิสิตเข้าศึกษา (จำแนกตามปีที่รับเข้า/ภูมิลำเนา)
ข้อมูล ณ วันที่ 03/03/2024 14:03:32

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษาที่เข้าศึกษา 2023

กราฟแสดงจำนวนนิสิตเข้าศึกษา จำแนกตามปีที่เข้าศึกษา ภูมิลำเนา

หลักสูตร จังหวัด จำนวนนิสิต
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ไม่ระบุ 0
รวมทั้งหมด 0
รวมทั้งหมด 0
ย้อนกลับ