กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

สถิตินิสิตปัจจุบัน (จำแนกตามคณะ/ประเภท)
ข้อมูล ณ วันที่ 03/03/2024 14:03:47

คณะ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมระดับบัณฑิต รวม รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
วิทยาเขตสงขลา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3,278 0 0 0 8 0 17 1 25 1 3,303 1 3,304
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล 0 0 0 0 6 3 0 0 6 3 6 3 9
คณะศึกษาศาสตร์ 2,590 0 0 130 121 237 6 37 127 404 2,717 404 3,121
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 755 0 0 0 0 17 0 0 0 17 755 17 772
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2,169 412 0 0 3 4 10 0 13 4 2,182 416 2,598
คณะนิติศาสตร์ 2,141 485 0 0 16 50 0 0 16 50 2,157 535 2,692
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 1,380 489 0 0 0 0 0 0 0 0 1,380 489 1,869
วิทยาลัยนานาชาติ 22 0 0 0 0 0 42 0 42 0 64 0 64
รวมวิทยาเขตสงขลา 12,335 1,386 0 130 154 311 75 38 229 479 12,564 1,865 14,429
วิทยาเขตพัทลุง
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล 536 0 0 0 31 4 5 0 36 4 572 4 576
คณะศึกษาศาสตร์ 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352 0 352
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 354 0 354
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 915 0 0 0 1 16 5 0 6 16 921 16 937
คณะนิติศาสตร์ 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 457 0 457
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 209 0 0 0 2 0 8 0 10 0 219 0 219
คณะพยาบาลศาสตร์ 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 0 251
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 0 167
รวมวิทยาเขตพัทลุง 3,241 0 0 0 34 20 18 0 52 20 3,293 20 3,313
รวมทั้งหมด 15,576 1,386 0 130 188 331 93 38 281 499 15,857 1,885 17,742