สถิตินิสิตปัจจุบัน (จำแนกตามคณะ/ประเภท)
ข้อมูล ณ วันที่ 02/06/2023 14:06:20

คณะ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมระดับบัณฑิต รวม รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
วิทยาเขตสงขลา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,968 0 0 0 12 1 19 1 31 2 1,999 2 2,001
คณะวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0 5 4 0 0 5 4 5 4 9
คณะศึกษาศาสตร์ 1,800 0 0 138 102 157 6 33 108 328 1,908 328 2,236
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 496 0 0 0 0 11 0 0 0 11 496 11 507
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1,441 289 0 0 5 6 10 0 15 6 1,456 295 1,751
คณะนิติศาสตร์ 1,248 349 0 0 13 43 0 0 13 43 1,261 392 1,653
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 1,022 224 0 0 0 0 0 0 0 0 1,022 224 1,246
วิทยาลัยนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 38 0 38 0 38 0 38
รวมวิทยาเขตสงขลา 7,975 862 0 138 137 222 73 34 210 394 8,185 1,256 9,441
วิทยาเขตพัทลุง
คณะวิทยาศาสตร์ 432 0 0 0 31 2 6 0 37 2 469 2 471
คณะศึกษาศาสตร์ 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 0 178
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 225 0 0 0 1 1 0 0 1 1 226 1 227
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 605 0 0 0 1 16 0 0 1 16 606 16 622
คณะนิติศาสตร์ 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 0 340
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 109 0 0 0 2 0 9 0 11 0 120 0 120
คณะพยาบาลศาสตร์ 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 160
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 0 130
รวมวิทยาเขตพัทลุง 2,179 0 0 0 35 19 15 0 50 19 2,229 19 2,248
รวมทั้งหมด 10,154 862 0 138 172 241 88 34 260 413 10,414 1,275 11,689