กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

สถิตินิสิตลาออก (จำแนกตามปีที่รับเข้า/คณะ/เหตุผลการลาออก)
ข้อมูล ณ วันที่ 03/03/2024 15:03:29

หลักสูตร เหตุผลการลาออก รวม
ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการเรียน ปัจจัยด้านการเงิน ปัจจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและสภาพแวดล้อม อื่นๆ
วิทยาเขตสงขลา
รวมวิทยาเขตสงขลา - - - - - -
วิทยาเขตพัทลุง
รวมวิทยาเขตพัทลุง - - - - - -
รวมทั้งหมด - - - - - -
ย้อนกลับ