กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

สถิตินิสิตสำเร็จการศึกษา (จำแนกตามปีที่สำเร็จการศึกษา)
ข้อมูล ณ วันที่ 17/04/2024 12:04:37

ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจาก 2017 ถึง 2022

คณะ ปีที่สำเร็จการศึกษา
2017 2018 2019 2020 2021 2022
วิทยาเขตสงขลา
รวมวิทยาเขตสงขลา 0 0 0 0 0 0
วิทยาเขตพัทลุง
รวมวิทยาเขตพัทลุง 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 0 0 0 0 0 0
ย้อนกลับ