กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

สถิตินิสิตเข้าศึกษา (จำแนกตามปีที่รับเข้า/สาขา/วิธีรับเข้า)
ข้อมูล ณ วันที่ 03/03/2024 17:03:34

หลักสูตร จำนวนรับ จำนวนรายงานตัว ไม่รายงานตัว
TCAS 1 TCAS 2 TCAS 3 TCAS 4 อื่นๆ รวม TCAS 1 TCAS 2 TCAS 3 TCAS 4 อื่นๆ รวม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
รวม - - -
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล วิทยาเขตสงขลา
รวม - - -
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล วิทยาเขตพัทลุง
รวม - - -
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
รวม - - -
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
รวม - - -
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน วิทยาเขตพัทลุง
รวม - - -
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วิทยาเขตพัทลุง
รวม - - -
คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
รวม - - -
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสงขลา
รวม - - -
คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
รวม - - -
คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
รวม - - -
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา วิทยาเขตสงขลา
รวม - - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
รวม - - -
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสงขลา
รวม - - -
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
รวม - - -
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ วิทยาเขตพัทลุง
รวม - - -
รวมทั้งหมด - - - - - - - - - - -