สถิตินิสิตสำเร็จการศึกษา (จำแนกตามปีที่สำเร็จการศึกษา/เกียรตินิยม)
ข้อมูล ณ วันที่ 02/06/2023 16:06:23

ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 2021

คณะ จำนวน
สำเร็จการศึกษา
เกียรตินิยม อันดับ 1 เกียรตินิยม อันดับ 2
ชาย หญิง ชาย หญิง
วิทยาเขตสงขลา
รวมวิทยาเขตสงขลา 0 0 0 0 0
วิทยาเขตพัทลุง
รวมวิทยาเขตพัทลุง 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 0 0 0 0 0
ย้อนกลับ