กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

สถิตินิสิตสำเร็จการศึกษา (จำแนกตามปีที่สำเร็จการศึกษา/เกียรตินิยม)
ข้อมูล ณ วันที่ 03/03/2024 17:03:01

ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 2022

คณะ จำนวนสำเร็จการศึกษา เกียรตินิยม อันดับ 1 เกียรตินิยม อันดับ 2
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนฤดูร้อน รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
วิทยาเขตสงขลา
รวมวิทยาเขตสงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0
วิทยาเขตพัทลุง
รวมวิทยาเขตพัทลุง 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 0 0
ย้อนกลับ