กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

สถิตินิสิตปัจจุบัน (จำแนกตามสาขา/ชั้นปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 03/03/2024 16:03:55

หลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 5 ขึ้นไป รวม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   หลักสูตรสองปริญญา อังกฤษ+จีน (รุ่น 62-64) - - 15 23 18 - 56
   หลักสูตรสองปริญญา อังกฤษ+จีน (รุ่น 65-66) 31 24 - - - - 55
   หลักสูตรสองปริญญา อังกฤษ+จีน (รุ่น 67) 10 - - - - - 10
   นศ.บ. การสื่อสารการตลาดและสื่อดิจิทัล (วิชาเอก : สื่อดิจิทัล) 10 - - - - - 10
   นศ.บ. การสื่อสารการตลาดและสื่อดิจิทัล (วิชาเอก : สื่อสารการตลาด) 10 - - - - - 10
   นิเทศศาสตร์ 55 43 44 34 1 - 177
   รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ - - 38 34 1 - 73
   รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการจัดการภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ 96 61 - - - - 157
   รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น 305 67 - - - - 372
   ภูมิศาสตร์ 36 18 33 23 1 1 112
   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 132 68 69 63 2 2 336
   การบริหารและพัฒนาชุมชน 94 43 54 51 - 1 243
   บรรณารักษฯและสารสนเทศฯ - - 37 30 2 - 69
   ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ 63 39 37 38 1 - 178
   ภาษาจีน 41 - 2 - - - 43
   ภาษาจีน แผน 1 (เรียน ม.ทักษิณ 4 ปี) 45 32 36 35 - - 148
   ภาษาจีน แผน 2 (เรียน ม.ทักษิณ 3 ปี เรียนจีน 1 ปี) 29 34 32 29 1 - 125
   ภาษาญี่ปุ่น 67 42 38 38 6 - 191
   ภาษามลายู 23 17 26 15 2 - 83
   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 212 120 120 121 2 - 575
   ศศ.บ. ภาษาไทย 68 41 49 36 - - 194
   ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 35 26 - - - - 61
   ป.โท ศศ.ม.ภาษาไทย ปกติ - - 3 1 - 1 5
   ป.โท วัฒนธรรมศึกษา ปกติ - 2 1 - - - 3
   ป.เอก วัฒนธรรมศึกษา ปกติ 1.1 - 1 - - - 1 2
   ป.เอก วัฒนธรรมศึกษา ปกติ 2.1 4 1 1 1 2 6 15
   ป.เอก วัฒนธรรมศึกษา พิเศษ 2.1 ภาคพิเศษ - - - - - 1 1
รวม 1,366 679 635 572 39 13 3,304
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล วิทยาเขตสงขลา
   วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา ปกติ - - 3 1 - 1 5
   วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา ปกติ แผน ก แบบ ก2 1 - - - - - 1
   วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา พิเศษ ภาคพิเศษ - - - 2 - 1 3
รวม 1 0 3 3 0 2 9
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. คณิตศาสตร์ 12 12 46 37 - - 107
   วท.บ. คณิตศาสตร์และการจัดการข้อมูล (วิชาเอก : การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล) 2 - - - - - 2
   วท.บ. จุลชีววิทยา - - 15 2 - - 17
   วท.บ. ชีววิทยา - - 17 19 - - 36
   วท.บ. ชีววิทยา (วิชาเอก : จุลชีววิทยา) 8 3 - - - - 11
   วท.บ. ชีววิทยา (วิชาเอก : ชีววิทยา) 11 5 - - - - 16
   วท.บ. ชีววิทยาศาสตร์ (วิชาเอก : ชีววิทยา) 23 - - - - - 23
   วท.บ. ฟิสิกส์ - - 2 2 - - 4
   วท.บ. ฟิสิกส์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี 3 - - - - - 3
   วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 17 37 21 27 - 1 103
   วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (วิชาเอก : วิทยาการข้อมูล) 27 - - - - - 27
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 11 7 16 7 - - 41
   วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5 8 11 16 - 1 41
   วท.บ. เคมี 18 5 10 13 - - 46
   วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 14 14 18 12 1 - 59
   วท.ม. ชีววิทยา - - 2 2 - 2 6
   วท.ม. เคมี แผน ก. แบบ ก2 ภาคปกติ - 7 - - 1 - 8
   วท.ม. เคมีและนวัตกรรมเคมี ภาคปกติ (แผน ก. แบบ ก2) 2 - - - - - 2
   วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก.2 แบบ ก 2 3 10 1 - - - 14
   วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก.1 1 - - - - - 1
   วท.ม. เคมีและนวัตกรรมเคมี ภาคพิเศษ (แผน ก. แบบ ก2) ภาคพิเศษ 2 - - - - - 2
   วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ - - - - 1 1 2
   ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ รับจบป.โท แบบ 2.1 - - - - - 1 1
   ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ รับจบป.ตรี แบบ 2.2 2 - - - - 1 3
   ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ รับจบป.โท แบบ 1.1 - - - - - 1 1
รวม 161 108 159 137 3 8 576
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   กศ.บ. การวัดและประเมินทางการศึกษา 53 56 55 51 1 1 217
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา (แผนสำหรับคนทั่วไป) 82 58 - - - - 140
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา (แผนสำหรับครู ตชด.) 29 28 - - - - 57
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 84 60 - - - - 144
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 38 30 - - - - 68
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 74 56 - - - - 130
   กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย (4 ปี) - - 58 61 - - 119
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ (5 ปี) - - - - - 4 4
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ (4 ปี) 49 49 46 55 - - 199
   กศ.บ. ชีววิทยา (4 ปี) - 31 24 29 - - 84
   กศ.บ. พลศึกษา (5 ปี) - - - - - 1 1
   กศ.บ. พลศึกษา (4 ปี) 57 51 61 58 2 - 229
   กศ.บ. ฟิสิกส์ (5 ปี) - - - - - 1 1
   กศ.บ. ฟิสิกส์ (4 ปี) - 22 19 28 - - 69
   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (5 ปี) - - - - - 2 2
   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (4 ปี) 59 57 56 61 - - 233
   กศ.บ. ภาษาไทย (4 ปี) 60 59 55 57 - - 231
   กศ.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาเอก : ชีววิทยา) วข.สงขลา 35 - - - - - 35
   กศ.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาเอก : ฟิสิกส์) วข.สงขลา 38 - - - - - 38
   กศ.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาเอก : เคมี) วข.สงขลา 33 - - - - - 33
   กศ.บ. ศิลปศึกษา (4 ปี) 31 23 24 25 - - 103
   กศ.บ. ศึกษาศาสตร์ (วิชาเอก : พลศึกษา) ว.สงขลา 18 - - - - - 18
   กศ.บ. ศึกษาศาสตร์ (วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ) ว.สงขลา 4 - - - - - 4
   กศ.บ. ศึกษาศาสตร์ (วิชาเอก : ภาษาไทย) ว.สงขลา 12 - - - - - 12
   กศ.บ. ศึกษาศาสตร์ (วิชาเอก : ศิลปศึกษา) 4 - - - - - 4
   กศ.บ. ศึกษาศาสตร์ (วิชาเอก : สังคมศึกษา) ว.สงขลา 7 - - - - - 7
   กศ.บ. สังคมศึกษา (4 ปี) 59 60 56 56 - - 231
   กศ.บ. เคมี (4 ปี) - 23 25 26 - - 74
   กศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - - 48 55 - - 103
   ป.โท บริหารการศึกษา ปกติ - - 5 2 1 - 8
   ป.โท กศ.ม.บริหารการศึกษา ปกติ ก2 4 2 - - - - 6
   ป.โท กศ.ม.วิจัยและประเมิน ปกติ ก2 - - 4 - - - 4
   ป.โท กศ.ม.การวิจัยและประเมิน ปกติ ก2 (ทั่วไป) 2 - - - - - 2
   ป.โท การสอน รวมทุกเอก (ปกติ) - 16 2 - - - 18
   ป.โท กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปกติ ก2 (วิชาชีพครู) 13 - - - - - 13
   ป.โท กศ.ม.จิตวิทยา ปกติ ก2 (ทั่วไป) 1 - - - - - 1
   ป.โท กศ.ม.จิตวิทยา ปกติ ก2 (วิชาชีพครู) 4 2 - - - - 6
   ป.โท กศ.ม.พลศึกษา ปกติ - - 5 - - - 5
   ป.โท กศ.ม.พลศึกษาฯ ปกติ ก2 (ทั่วไป) 7 7 - - - - 14
   ป.โท กศ.ม.ภาษาไทย ภาคปกติ - - 1 - - - 1
   ป.โท กศ.ม.ภาษาไทย ปกติ ก2 (วิชาชีพครู) 4 2 - - - - 6
   ป.โท กศ.ม.หลักสูตรและการสอน ปกติ ก2 (ทั่วไป) 2 2 - - - - 4
   ป.โท กศ.ม.หลักสูตรและการสอน ปกติ ก2 (วิชาชีพครู) 5 7 - - - - 12
   ป.โท เทคโนฯ ปกติ - - 6 - 4 - 10
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ ปกติ ก2 (ทั่วไป) 1 - - - - - 1
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ ปกติ ก2 (วิชาชีพครู) 5 2 - - - - 7
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ ปกติ ข (วิชาชีพครู) 2 1 - - - - 3
   ป.โท กศ.ม.บริหารการศึกษา พิเศษ ข (65เป็นต้นไป) ภาคพิเศษ 55 60 - - - - 115
   ป.โท กศ.ม.วิจัยและประเมิน พิเศษ ก2 ภาคพิเศษ - - - 2 1 1 4
   ป.โท กศ.ม.การวิจัยและประเมิน พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ 1 7 - - - - 8
   ป.โท กศ.ม.การวิจัยและประเมิน พิเศษ ข (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ - 3 - - - - 3
   ป.โท กศ.ม.การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พิเศษ ภาคพิเศษ - - - - - 2 2
   ป.โท การสอนฟิสิกส์ พิเศษ ภาคพิเศษ - - - - - 1 1
   ป.โท การสอนเคมี พิเศษ ภาคพิเศษ - - - - - 1 1
   ป.โท กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ 7 - - - - - 7
   ป.โท กศ.ม.จิตวิทยา พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ 1 - - - - - 1
   ป.โท กศ.ม.จิตวิทยา พิเศษ ก2 (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ 4 1 - - - - 5
   ป.โท กศ.ม.จิตวิทยา พิเศษ ข (ทั่วไป) ภาคพิเศษ 5 2 - - - - 7
   ป.โท กศ.ม.พลศึกษาฯ พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ - 1 - - - - 1
   ป.โท กศ.ม.พลศึกษาฯ พิเศษ ก2 (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ 1 - - - - - 1
   ป.โท กศ.ม.ภาษาไทย ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ - - - 4 2 1 7
   ป.โท กศ.ม.ภาษาไทย พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ 7 8 - - - - 15
   ป.โท กศ.ม.หลักสูตรและการสอน พิเศษ ภาคพิเศษ - - 3 - - - 3
   ป.โท กศ.ม.หลักสูตรและการสอน พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ 11 13 - - - - 24
   ป.โท กศ.ม.หลักสูตรและการสอน พิเศษ ก2 (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ 6 6 - - - - 12
   ป.โท เทคโนฯ พิเศษ ภาคพิเศษ - - - 1 - - 1
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ 1 1 - - - - 2
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ พิเศษ ก2 (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ 5 2 - - - - 7
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ พิเศษ ข (ทั่วไป) ภาคพิเศษ - 1 - - - - 1
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ พิเศษ ข (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ 2 3 - - - - 5
   ป.โท ศศ.ม.จิตวิทยาฯ พิเศษ ก ภาคพิเศษ - - - 1 2 - 3
   ป.โท ศศ.ม.จิตวิทยาฯ พิเศษ ข ภาคพิเศษ - - - 1 - - 1
   ป.เอก เทคโนฯ ปกติ 1.1 - - 2 - - - 2
   ป.เอก เทคโนฯ ปกติ 2.1 - - 4 - - - 4
   ป.เอก บริหารการศึกษา พิเศษ 2.1 ภาคพิเศษ 9 7 - 7 - 1 24
   ป.เอก เทคโนฯ พิเศษ 2.1 ภาคพิเศษ 2 4 - 1 2 3 12
   ป.เอก เทคโนฯ พิเศษ 1.1 ภาคพิเศษ - - - - - 1 1
   ป.บัณฑิต วิชาชีพครู (พิเศษ) ภาคพิเศษ 123 7 - - - - 130
รวม 1,116 830 559 581 15 20 3,121
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง) 39 30 26 - - - 95
   กศ.บ. พลศึกษา (วิทยาเขตพัทลุง) 51 45 46 26 - - 168
   กศ.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาเอก : คอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณ) 7 - - - - - 7
   กศ.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาเอก : ฟิสิกส์) วข.พัทลุง 10 - - - - - 10
   กศ.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป) วข.พัทลุง 36 - - - - - 36
   กศ.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาเอก : เคมี) วข.พัทลุง 5 - - - - - 5
   กศ.บ. ศึกษาศาสตร์ (วิชาเอก : พลศึกษา) พัทลุง 8 - - - - - 8
   กศ.บ. ศึกษาศาสตร์ (วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ) พัทลุง 5 - - - - - 5
   กศ.บ. ศึกษาศาสตร์ (วิชาเอก : ภาษาไทย)พัทลุง 12 - - - - - 12
   กศ.บ. ศึกษาศาสตร์ (วิชาเอก : สังคมศึกษา) พัทลุง 6 - - - - - 6
รวม 179 75 72 26 0 0 352
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. สัตวศาสตร์ 65 24 27 42 2 - 160
   วท.บ. ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชุมชน 53 - - - - - 53
   วท.บ. เกษตรศาสตร์ - - 20 18 - - 38
   วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน - 22 22 27 1 - 72
   วท.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช 26 5 - - - - 31
รวม 144 51 69 87 3 0 354
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วิทยาเขตพัทลุง
   พท.บ. การแพทย์แผนไทย 73 34 31 21 - - 159
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา - - 26 37 2 1 66
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 52 26 - - - - 78
   วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 74 61 56 49 - - 240
   ส.บ. สาธารณสุขชุมชน - - 83 78 - - 161
   ส.บ. สาธารณสุขชุมชน 122 89 - - - - 211
   ส.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก.2 ภาคปกติ) - 1 - - - - 1
   ส.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก.2 ภาคพิเศษ) ภาคพิเศษ 10 6 - - - - 16
   ปร.ด. วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคปกติ แบบ 1.1) 2 - - - - - 2
   ปร.ด. วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคปกติ แบบ 2.1) 3 - - - - - 3
รวม 336 217 196 185 2 1 937
คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ (วิชาเอก : ดนตรีสากล) 41 - - - - - 41
   ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ (วิชาเอก : ดนตรีไทย) 8 - - - - - 8
   ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ (วิชาเอก : เทคโนโลยีธุรกิจดนตรี) 3 - - - - - 3
   ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล 47 39 27 41 3 3 160
   ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ไทย 6 7 4 7 - - 24
   ศป.บ. ทัศนศิลป์ 54 24 25 33 2 - 138
   ศป.บ. ศิลปะการออกแบบ 61 45 45 35 2 - 188
   ศป.บ. ศิลปะการแสดง 61 34 19 23 - - 137
   อบ.บ. ศิลปะการออกแบบ (วิชาเอก : ออกแบบกราฟิก) 56 - - - - - 56
   ป.โท ดศ.ม.ดนตรีสร้างสรรค์ พิเศษ ก2 ภาคพิเศษ 6 11 - - - - 17
รวม 343 160 120 139 7 3 772
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสงขลา
   นิสิตอาคันตุกะ 4 - - - - - 4
   บัญชี 4 ปี 170 95 95 92 - - 452
   บัญชี เทียบโอน 4 ปี ภาคปกติ 143 80 4 - - - 227
   การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ 4 ปี 201 98 106 - - - 405
   การค้าสมัยใหม่ 4 ปี - - - 94 13 2 109
   การตลาด 4 ปี 167 48 65 57 - - 337
   การประกอบการฯ 4 ปี 144 71 67 61 - - 343
   เศรษฐศาสตร์ 73 66 83 70 - - 292
   บัญชี เทียบโอน 4 ปี ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ 105 53 5 - - - 163
   การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ เทียบโอน 4 ปี ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ 174 71 4 - - - 249
   ป.โท การจัดการธุรกิจ ปกติ แผน ก แบบ ก2 - - 3 - - - 3
   ป.โท การจัดการธุรกิจ พิเศษ ก (ใหม่ เข้า 3/60 เป็นต้นไป) ภาคพิเศษ - 4 - - - - 4
   ป.เอก การจัดการธุรกิจ 2.1 ปกติ - 2 6 - - - 8
   ปร.ด.การจัดการธุรกิจ 2.1 ปกติ 2 - - - - - 2
รวม 1,183 588 438 374 13 2 2,598
คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   - นิสิตอาคันตุกะ 2 - - - - - 2
   1(ว.สงขลา) นิติฯ 4 ปี ภาคปกติ ม.6 976 392 387 359 20 5 2,139
   2(ว.สงขลา) นิติฯ 4 ปี ภาคพิเศษ (จ.-ศ.) ม.6 ภาคพิเศษ 78 70 42 43 5 1 239
   3(ว.สงขลา) นิติฯ 4 ปี ภาคพิเศษ Block Couse ม.6 ภาคพิเศษ 104 54 48 34 2 4 246
   ป.โท นิติศาสตร์ ปกติ 5 4 5 2 - - 16
   ป.โท นิติศาสตร์ พิเศษ ข ภาคพิเศษ 9 4 9 9 - - 31
   ป.โท นิติศาสตร์ พิเศษ ก ภาคพิเศษ 12 1 5 1 - - 19
รวม 1,186 525 496 448 27 10 2,692
คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   น.บ. นิติศาสตร์ 4 ปี ปกติ (วิทยาเขตพัทลุง) 152 104 107 93 1 - 457
รวม 152 104 107 93 1 0 457
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา วิทยาเขตสงขลา
   กจ.บ.การจัดการสมัยใหม่ (วิชาเอก:การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์) ปกติ 105 41 24 1 - - 171
   กจ.บ.การจัดการสมัยใหม่ (วิชาเอก:การจัดการการประกอบการทางสังคม) ปกติ 73 42 28 - - - 143
   รป.บ. การบริหารงานตำรวจฯ ปกติ 470 324 264 8 - - 1,066
   รป.บ. การบริหารงานตำรวจฯ ภาคพิเศษ (จ.-ศ.) ภาคพิเศษ 240 73 81 - - - 394
   รป.บ. การบริหารงานตำรวจฯ ภาคพิเศษ Block Couse ภาคพิเศษ 40 24 30 1 - - 95
รวม 928 504 427 10 0 0 1,869
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   วศ.บ. วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ (ภาคฤดูร้อน แผน1) - 12 7 11 - - 30
   วศ.บ. วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ (ปกติ แผน2) 31 - - - - - 31
   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 61 - - - - - 61
   วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 30 20 19 18 - - 87
   วศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน ภาคปกติ แบบ ก 2 - - 1 - - 1 2
   ปร.ด. วิศวกรรมพลังงาน ภาคปกติ (แบบ 2.1) - - - 1 - 4 5
   ปร.ด. วิศวกรรมพลังงาน ภาคปกติ (แบบ 1.1) 1 1 - 1 - - 3
รวม 123 33 27 31 0 5 219
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสงขลา
   กศ.บ. ศึกษาศาสตร์ (วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ) ว.นานาชาติ 22 - - - - - 22
   ป.เอก การพัฒนาที่ยั่งยืน ปกติ นานาชาติ 1.1 - - 1 - 3 - 4
   ป.เอก การพัฒนาที่ยั่งยืน ปกติ ไทย 1.1 3 - 3 3 - 2 11
   ป.เอก การพัฒนาที่ยั่งยืน ปกติ ไทย 2.1 7 - 5 3 8 4 27
รวม 32 0 9 6 11 6 64
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต 92 58 45 56 - - 251
รวม 92 58 45 56 0 0 251
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 20 14 11 31 - - 76
   วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 18 19 24 29 1 - 91
รวม 38 33 35 60 1 0 167
รวมทั้งหมด 7,380 3,965 3,397 2,808 122 70 17,742