สถิตินิสิตปัจจุบัน (จำแนกตามสาขา/ชั้นปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 02/06/2023 16:06:43

หลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 5 ขึ้นไป รวม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   สปญ หลักสูตรสองปริญญา (รุ่น 62-64) - - 19 23 18 - 60
   สปญ หลักสูตรสองปริญญา (รุ่น 65-66) - 24 - - - - 24
   นิเทศศาสตร์ - 45 44 35 6 1 131
   รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ - - 38 35 2 - 75
   รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการจัดการภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ - 62 - - - - 62
   รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น - 68 - - - - 68
   ภูมิศาสตร์ - 18 34 22 2 2 78
   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ - 70 69 63 2 1 205
   การบริหารและพัฒนาชุมชน - 44 54 53 1 1 153
   บรรณารักษฯและสารสนเทศฯ - - 37 30 2 - 69
   ประวัติศาสตร์ - 40 37 38 2 - 117
   ภาษาจีน แผน 1 (เรียน ม.ทักษิณ 4 ปี) - 31 32 35 - - 103
   ภาษาจีน แผน 2 (เรียน ม.ทักษิณ 3 ปี เรียนจีน 1 ปี) - 34 34 29 2 - 99
   ภาษาญี่ปุ่น - 45 39 38 6 2 130
   ภาษามลายู - 18 26 15 2 1 62
   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ - 126 122 124 5 - 377
   ศศ.บ. ภาษาไทย - 41 49 36 - - 126
   ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ - 29 - - - - 29
   ป.โท ศศ.ม.ภาษาไทย ปกติ - - 3 2 - 1 6
   ป.โท วัฒนธรรมศึกษา ปกติ - 4 2 - - - 6
   ป.โท วัฒนธรรมศึกษา พิเศษ ก ภาคพิเศษ - - 1 - - - 1
   ป.เอก วัฒนธรรมศึกษา ปกติ 1.1 - 1 1 1 1 1 5
   ป.เอก วัฒนธรรมศึกษา ปกติ 2.1 - 1 1 1 3 8 14
   ป.เอก วัฒนธรรมศึกษา พิเศษ 2.1 ภาคพิเศษ - - - - - 1 1
รวม 0 701 642 580 54 19 2,001
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา ปกติ - - 3 1 - 1 5
   วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา พิเศษ ภาคพิเศษ - - - 2 - 2 4
รวม 0 0 3 3 0 3 9
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. คณิตศาสตร์ - 12 47 38 - - 97
   วท.บ. จุลชีววิทยา - - 16 12 - - 28
   วท.บ. ชีววิทยา - - 17 26 - - 43
   วท.บ. ชีววิทยา (วิชาเอก : ชีววิทยา) - 9 - - - - 9
   วท.บ. ฟิสิกส์ - - 2 2 - - 4
   วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ - 38 21 31 - 2 92
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ - 8 16 12 - - 36
   วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - 8 11 16 - 2 37
   วท.บ. เคมี - 5 10 21 - - 36
   วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม - - - 3 - - 3
   วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ - 13 18 14 2 - 47
   วท.ม. คณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา ภาคปกติ - - - - 1 - 1
   วท.ม. ชีววิทยา - 1 2 2 - 2 7
   วท.ม. เคมี แผน ก. แบบ ก2 ภาคปกติ - 10 - 1 - - 11
   วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก.2 แบบ ก 2 - 10 1 - - - 11
   วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ - - - - - 1 1
   วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ - - - - 1 1 2
   ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ รับจบป.โท แบบ 2.1 - - - - - 2 2
   ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ รับจบป.ตรี แบบ 2.2 - - - - - 2 2
   ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ รับจบป.โท แบบ 1.1 - - - 1 - 1 2
รวม 0 114 161 179 4 13 471
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   กศ.บ. การวัดและประเมินทางการศึกษา - 56 57 51 3 2 169
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา (แผนสำหรับคนทั่วไป) - 58 - - - - 58
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา (แผนสำหรับครู ตชด.) - 29 - - - - 29
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย - 60 - - - - 60
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว - 30 - - - - 30
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - 57 - - - - 57
   กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย (4 ปี) - - 58 61 - - 119
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ (5 ปี) - - - - - 6 6
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ (4 ปี) - 49 46 61 - - 156
   กศ.บ. ชีววิทยา (4 ปี) - 31 24 29 - - 84
   กศ.บ. พลศึกษา (5 ปี) - - - - - 2 2
   กศ.บ. พลศึกษา (4 ปี) - 55 62 59 2 - 178
   กศ.บ. ฟิสิกส์ (5 ปี) - - - - - 2 2
   กศ.บ. ฟิสิกส์ (4 ปี) - 22 19 28 - - 69
   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (5 ปี) - - - - 1 2 3
   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (4 ปี) - 57 57 61 - - 175
   กศ.บ. ภาษาไทย (5 ปี) - - - - - 1 1
   กศ.บ. ภาษาไทย (4 ปี) - 59 55 57 1 - 172
   กศ.บ. ศิลปศึกษา (4 ปี) - 24 25 25 - - 74
   กศ.บ. สังคมศึกษา (5 ปี) - - - - - 1 1
   กศ.บ. สังคมศึกษา (4 ปี) - 60 57 57 3 - 177
   กศ.บ. เคมี (4 ปี) - 23 25 26 - - 74
   กศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - - 48 56 - - 104
   ป.โท บริหารการศึกษา ปกติ - - 5 3 1 - 9
   ป.โท กศ.ม.บริหารการศึกษา ปกติ ก2 - 3 - - - - 3
   ป.โท กศ.ม.วิจัยและประเมิน ปกติ ก2 - - 4 - - - 4
   ป.โท กศ.ม.การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปกติ - - - 1 - - 1
   ป.โท การสอน รวมทุกเอก (ปกติ) - 38 1 - - - 39
   ป.โท กศ.ม.จิตวิทยา ปกติ ก2 (วิชาชีพครู) - 2 - - - - 2
   ป.โท กศ.ม.พลศึกษา ปกติ - - 7 - - 1 8
   ป.โท กศ.ม.พลศึกษาฯ ปกติ ก2 (ทั่วไป) 1 7 - - - - 8
   ป.โท กศ.ม.ภาษาไทย ภาคปกติ - - 2 - - - 2
   ป.โท กศ.ม.ภาษาไทย ปกติ ก2 (วิชาชีพครู) - 3 - - - - 3
   ป.โท กศ.ม.หลักสูตรและการสอน ปกติ ก2 (ทั่วไป) - 2 - - - - 2
   ป.โท กศ.ม.หลักสูตรและการสอน ปกติ ก2 (วิชาชีพครู) - 7 - - - - 7
   ป.โท เทคโนฯ ปกติ - - 6 - 5 - 11
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ ปกติ ก2 (วิชาชีพครู) - 2 - - - - 2
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ ปกติ ข (วิชาชีพครู) - 1 - - - - 1
   ป.โท บริหารการศึกษา พิเศษ ข ภาคพิเศษ - 9 - - - - 9
   ป.โท กศ.ม.บริหารการศึกษา พิเศษ ข (65เป็นต้นไป) ภาคพิเศษ - 60 - - - - 60
   ป.โท กศ.ม.วิจัยและประเมิน พิเศษ ก2 ภาคพิเศษ - - - 2 2 2 6
   ป.โท กศ.ม.การวิจัยและประเมิน พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ - 7 - - - - 7
   ป.โท กศ.ม.การวิจัยและประเมิน พิเศษ ข (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ - 4 - - - - 4
   ป.โท กศ.ม.การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พิเศษ ภาคพิเศษ - - - - - 2 2
   ป.โท การสอนฟิสิกส์ พิเศษ ภาคพิเศษ - - - - - 1 1
   ป.โท การสอนเคมี พิเศษ ภาคพิเศษ - - - - - 1 1
   ป.โท กศ.ม.จิตวิทยา พิเศษ ก2 (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ - 1 - - - - 1
   ป.โท กศ.ม.จิตวิทยา พิเศษ ข (ทั่วไป) ภาคพิเศษ - 2 - - - - 2
   ป.โท กศ.ม.พลศึกษา พิเศษ ภาคพิเศษ - - - - - 1 1
   ป.โท กศ.ม.พลศึกษาฯ พิเศษ ก2 (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ - 2 - - - - 2
   ป.โท กศ.ม.ภาษาไทย ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ - - 1 4 3 1 9
   ป.โท กศ.ม.ภาษาไทย พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ - 8 - - - - 8
   ป.โท กศ.ม.หลักสูตรและการสอน พิเศษ ภาคพิเศษ - 3 4 1 - - 8
   ป.โท กศ.ม.หลักสูตรและการสอน พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ - 13 - - - - 13
   ป.โท กศ.ม.หลักสูตรและการสอน พิเศษ ก2 (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ - 6 - - - - 6
   ป.โท เทคโนฯ พิเศษ ภาคพิเศษ - - - 1 1 1 3
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ - 1 - - - - 1
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ พิเศษ ก2 (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ - 2 - - - - 2
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ พิเศษ ข (ทั่วไป) ภาคพิเศษ - 1 - - - - 1
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ พิเศษ ข (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ - 3 - - - - 3
   ป.โท ศศ.ม.จิตวิทยาฯ พิเศษ ก ภาคพิเศษ - - - 2 4 - 6
   ป.โท ศศ.ม.จิตวิทยาฯ พิเศษ ข ภาคพิเศษ - - - 1 - - 1
   ป.เอก เทคโนฯ ปกติ 1.1 - - 2 - - - 2
   ป.เอก เทคโนฯ ปกติ 2.1 - - 4 - - - 4
   ป.เอก บริหารการศึกษา พิเศษ ภาคพิเศษ - 7 - 10 - 2 19
   ป.เอก เทคโนฯ พิเศษ 2.1 ภาคพิเศษ - 4 - 1 2 5 12
   ป.เอก เทคโนฯ พิเศษ 1.1 ภาคพิเศษ - - - - - 2 2
   ป.บัณฑิต วิชาชีพครู (พิเศษ) ภาคพิเศษ - 137 1 - - - 138
รวม 1 1,005 570 597 28 35 2,236
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง) - 30 26 - - - 56
   กศ.บ. พลศึกษา (วิทยาเขตพัทลุง) - 48 48 26 - - 122
รวม 0 78 74 26 0 0 178
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. สัตวศาสตร์ - 25 27 43 2 1 98
   วท.บ. เกษตรศาสตร์ - - 20 19 1 - 40
   วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน - 24 23 31 2 1 81
   วท.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช - 6 - - - - 6
   วท.ม. การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน - - - - - 1 1
   วท.ม. การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ - - - - - 1 1
รวม 0 55 70 93 5 4 227
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วิทยาเขตพัทลุง
   พท.บ. การแพทย์แผนไทย - 36 31 21 - - 88
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา - - 27 37 2 1 67
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย - 29 - - - - 29
   วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย - 61 56 49 - - 166
   ส.บ. สาธารณสุขชุมชน - - 84 80 - 1 165
   ส.บ. สาธารณสุขชุมชน (65 เป็นต้นไป) - 90 - - - - 90
   ส.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก.2 ภาคปกติ) - 1 - - - - 1
   ส.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ - 7 1 - - - 8
   ส.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก.2 ภาคพิเศษ) ภาคพิเศษ - 8 - - - - 8
รวม 0 232 199 187 2 2 622
คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล - 42 30 46 4 3 125
   ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ไทย - 7 4 18 - 1 30
   ศป.บ. ทัศนศิลป์ - 25 26 46 3 3 103
   ศป.บ. ศิลปะการออกแบบ - 47 44 48 3 - 142
   ศป.บ. ศิลปะการแสดง - 35 21 40 - - 96
   ป.โท ดศ.ม.ดนตรีสร้างสรรค์ พิเศษ ก2 ภาคพิเศษ - 11 - - - - 11
รวม 0 167 125 198 10 7 507
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสงขลา
   บัญชีบัณฑิต 4 ปี - 99 99 92 1 - 291
   บัญชีบัณฑิต เทียบ 4 ปี ปกติ - 174 4 1 - - 179
   การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ 4 ปี - 104 106 - - - 210
   การค้าสมัยใหม่ 4 ปี - - - 106 21 4 131
   การตลาด 4 ปี - 50 66 59 1 - 176
   การประกอบการฯ 4 ปี - 76 68 63 2 2 211
   การตลาด 4 ปี - - - - - 1 1
   เศรษฐศาสตร์ - 72 86 80 2 2 242
   บัญชีบัณฑิต เทียบ 4 ปี สมทบ ภาคสมทบ - 149 14 1 - - 164
   การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ เทียบ 4 ปี สมทบ ภาคสมทบ - 103 16 - - - 119
   การค้าสมัยใหม่ เทียบ 4 ปี สมทบ ภาคสมทบ - - 2 3 1 - 6
   ป.โท การจัดการธุรกิจ ปกติ แผน ก แบบ ก2 - - 4 - - 1 5
   ป.โท การจัดการธุรกิจ พิเศษ ก (ใหม่ เข้า 3/60 เป็นต้นไป) ภาคพิเศษ - 4 - 1 - 1 6
   ป.เอก การจัดการธุรกิจ 2.1 ปกติ - 4 6 - - - 10
รวม 0 835 471 406 28 11 1,751
คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   1(ว.สงขลา) นิติฯ 4 ปี ปกติ ม.6 - 411 399 406 21 11 1,248
   2(ว.สงขลา) นิติฯ 4 ปี สมทบ ม.6 ภาคสมทบ - 75 43 51 6 3 178
   3(ว.สงขลา) นิติฯ 4 ปี สมทบ BC. ม.6 ภาคสมทบ - 75 54 34 3 5 171
   ป.โท นิติศาสตร์ ปกติ - 5 6 2 - - 13
   ป.โท นิติศาสตร์ พิเศษ ข ภาคพิเศษ - 4 11 13 - - 28
   ป.โท นิติศาสตร์ พิเศษ ก ภาคพิเศษ - 2 9 4 - - 15
รวม 0 572 522 510 30 19 1,653
คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   น.บ. นิติศาสตร์ 4 ปี ปกติ (วิทยาเขตพัทลุง) - 112 113 110 4 1 340
รวม 0 112 113 110 4 1 340
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา วิทยาเขตสงขลา
   กจ.บ.การจัดการสมัยใหม่ (วิชาเอก:การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์) ปกติ - 44 26 1 - - 71
   กจ.บ.การจัดการสมัยใหม่ (วิชาเอก:การจัดการการประกอบการทางสังคม) ปกติ - 44 28 - - - 72
   รป.บ. การบริหารงานตำรวจฯ ปกติ - 325 538 15 1 - 879
   รป.บ. การบริหารงานตำรวจฯ สมทบ ภาคสมทบ - 84 85 1 - - 170
   รป.บ. การบริหารงานตำรวจฯ สมทบ BC. ภาคสมทบ - 27 27 - - - 54
รวม 0 524 704 17 1 0 1,246
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   วศ.บ. วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ - 7 7 20 - - 34
   วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - 25 20 27 2 1 75
   วศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน ภาคปกติ แบบ ก 2 - - 1 - - 1 2
   ปร.ด. วิศวกรรมพลังงาน ภาคปกติ (แบบ 2.1) - 1 - 1 - 4 6
   ปร.ด. วิศวกรรมพลังงาน ภาคปกติ (แบบ 1.1) - 1 - 1 - 1 3
รวม 0 34 28 49 2 7 120
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสงขลา
   ป.เอก การพัฒนาที่ยั่งยืน ปกติ นานาชาติ 1.1 - - 2 - 3 - 5
   ป.เอก การพัฒนาที่ยั่งยืน ปกติ ไทย 1.1 - - 2 3 - 2 7
   ป.เอก การพัฒนาที่ยั่งยืน ปกติ ไทย 2.1 - - 7 4 11 4 26
รวม 0 0 11 7 14 6 38
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต - 59 45 56 - - 160
รวม 0 59 45 56 0 0 160
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร - 15 11 31 - - 57
   วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร - 19 24 29 1 - 73
รวม 0 34 35 60 1 0 130
รวมทั้งหมด 1 4,522 3,773 3,078 183 127 11,689