กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

สถิตินิสิตสำเร็จการศึกษา (จำแนกตามปีที่สำเร็จการศึกษา/ภูมิลำเนา)
ข้อมูล ณ วันที่ 03/03/2024 19:03:25

ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 2022

กราฟแสดงจำนวนนิสิตสำเร็จการศึกษาจำแนกตามปีที่สำเร็จการศึกษา/ภูมิลำเนา

มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัด จำนวนนิสิต
รวมทั้งหมด 0
ย้อนกลับ