สถิตินิสิตสำเร็จการศึกษา (จำแนกตามปีที่สำเร็จการศึกษา/ภูมิลำเนา)
ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2023 00:09:15

ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 2022

กราฟแสดงจำนวนนิสิตสำเร็จการศึกษาจำแนกตามปีที่สำเร็จการศึกษา/ภูมิลำเนา

มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัด จำนวนนิสิต
รวมทั้งหมด 0
ย้อนกลับ