กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

สถิตินิสิตลาออก (จำแนกตามปีที่รับเข้า/สาขา/เหตุผลการลาออก)
ข้อมูล ณ วันที่ 03/03/2024 17:03:21

ย้อนกลับ