สถิตินิสิตปัจจุบัน (จำแนกตามระดับการศึกษา/สาขา/ศาสนา)
ข้อมูล ณ วันที่ 02/06/2023 15:06:41

หลักสูตร พุทธ อิสลาม คริสต์ ไม่ระบุข้อมูล อื่น ๆ รวม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   สปญ หลักสูตรสองปริญญา (รุ่น 62-64) 38 20 1 1 - 60
   สปญ หลักสูตรสองปริญญา (รุ่น 65-66) 17 6 1 - - 24
   นิเทศศาสตร์ 102 26 3 - - 131
   รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ 60 15 - - - 75
   รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการจัดการภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ 43 17 1 1 - 62
   รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น 49 18 - 1 - 68
   ภูมิศาสตร์ 56 21 1 - - 78
   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 169 34 1 1 - 205
   การบริหารและพัฒนาชุมชน 119 34 - - - 153
   บรรณารักษฯและสารสนเทศฯ 53 15 - 1 - 69
   ประวัติศาสตร์ 99 15 1 2 - 117
   ภาษาจีน 4 1 - - - 5
   ภาษาจีน แผน 1 (เรียน ม.ทักษิณ 4 ปี) 91 6 1 - - 98
   ภาษาจีน แผน 2 (เรียน ม.ทักษิณ 3 ปี เรียนจีน 1 ปี) 88 10 1 - - 99
   ภาษาญี่ปุ่น 112 14 1 3 - 130
   ภาษามลายู 3 59 - - - 62
   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 248 122 3 4 - 377
   ศศ.บ. ภาษาไทย 93 32 - 1 - 126
   ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 21 7 - 1 - 29
   ป.โท ศศ.ม.ภาษาไทย ปกติ 5 1 - - - 6
   ป.โท วัฒนธรรมศึกษา ปกติ 4 - - 2 - 6
   ป.โท วัฒนธรรมศึกษา พิเศษ ก ภาคพิเศษ 1 - - - - 1
   ป.เอก วัฒนธรรมศึกษา ปกติ 1.1 4 1 - - - 5
   ป.เอก วัฒนธรรมศึกษา ปกติ 2.1 13 1 - - - 14
   ป.เอก วัฒนธรรมศึกษา พิเศษ 2.1 ภาคพิเศษ - 1 - - - 1
รวม 1,492 476 15 18 - 2,001
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา ปกติ 5 - - - - 5
   วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา พิเศษ ภาคพิเศษ 4 - - - - 4
รวม 9 - - - - 9
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. คณิตศาสตร์ 47 50 - - - 97
   วท.บ. จุลชีววิทยา 19 9 - - - 28
   วท.บ. ชีววิทยา 29 14 - - - 43
   วท.บ. ชีววิทยา (วิชาเอก : ชีววิทยา) 8 1 - - - 9
   วท.บ. ฟิสิกส์ 3 1 - - - 4
   วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 63 28 1 - - 92
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 28 8 - - - 36
   วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 29 8 - - - 37
   วท.บ. เคมี 27 9 - - - 36
   วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม 3 - - - - 3
   วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 35 11 1 - - 47
   วท.ม. คณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา ภาคปกติ 1 - - - - 1
   วท.ม. ชีววิทยา 6 1 - - - 7
   วท.ม. เคมี แผน ก. แบบ ก2 ภาคปกติ 9 2 - - - 11
   วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก.2 แบบ ก 2 7 4 - - - 11
   วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ 1 - - - - 1
   วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ 2 - - - - 2
   ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ รับจบป.โท แบบ 2.1 2 - - - - 2
   ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ รับจบป.ตรี แบบ 2.2 2 - - - - 2
   ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ รับจบป.โท แบบ 1.1 2 - - - - 2
รวม 323 146 2 - - 471
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   กศ.บ. การวัดและประเมินทางการศึกษา 109 59 - 1 - 169
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา (แผนสำหรับคนทั่วไป) 42 16 - - - 58
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา (แผนสำหรับครู ตชด.) 22 7 - - - 29
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 48 12 - - - 60
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 21 9 - - - 30
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 28 29 - - - 57
   กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย (4 ปี) 102 16 1 - - 119
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ (5 ปี) 2 4 - - - 6
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ (4 ปี) 133 23 - - - 156
   กศ.บ. ชีววิทยา (4 ปี) 58 25 1 - - 84
   กศ.บ. พลศึกษา (5 ปี) 1 1 - - - 2
   กศ.บ. พลศึกษา (4 ปี) 132 46 - - - 178
   กศ.บ. ฟิสิกส์ (5 ปี) 1 1 - - - 2
   กศ.บ. ฟิสิกส์ (4 ปี) 52 17 - - - 69
   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (5 ปี) 2 - 1 - - 3
   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (4 ปี) 108 66 1 - - 175
   กศ.บ. ภาษาไทย (5 ปี) 1 - - - - 1
   กศ.บ. ภาษาไทย (4 ปี) 131 39 2 - - 172
   กศ.บ. ศิลปศึกษา (4 ปี) 45 28 - 1 - 74
   กศ.บ. สังคมศึกษา (5 ปี) - 1 - - - 1
   กศ.บ. สังคมศึกษา (4 ปี) 140 36 1 - - 177
   กศ.บ. เคมี (4 ปี) 52 22 - - - 74
   กศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 79 25 - - - 104
   ป.โท บริหารการศึกษา ปกติ 6 3 - - - 9
   ป.โท กศ.ม.บริหารการศึกษา ปกติ ก2 3 - - - - 3
   ป.โท กศ.ม.วิจัยและประเมิน ปกติ ก2 4 - - - - 4
   ป.โท กศ.ม.การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปกติ - 1 - - - 1
   ป.โท การสอน รวมทุกเอก (ปกติ) 32 7 - - - 39
   ป.โท กศ.ม.จิตวิทยา ปกติ ก2 (วิชาชีพครู) 2 - - - - 2
   ป.โท กศ.ม.พลศึกษา ปกติ 8 - - - - 8
   ป.โท กศ.ม.พลศึกษาฯ ปกติ ก2 (ทั่วไป) 5 - - 3 - 8
   ป.โท กศ.ม.ภาษาไทย ภาคปกติ 1 1 - - - 2
   ป.โท กศ.ม.ภาษาไทย ปกติ ก2 (วิชาชีพครู) 3 - - - - 3
   ป.โท กศ.ม.หลักสูตรและการสอน ปกติ ก2 (ทั่วไป) - - - 2 - 2
   ป.โท กศ.ม.หลักสูตรและการสอน ปกติ ก2 (วิชาชีพครู) 4 3 - - - 7
   ป.โท เทคโนฯ ปกติ 8 3 - - - 11
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ ปกติ ก2 (วิชาชีพครู) - 2 - - - 2
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ ปกติ ข (วิชาชีพครู) - - 1 - - 1
   ป.โท บริหารการศึกษา พิเศษ ข ภาคพิเศษ 7 2 - - - 9
   ป.โท กศ.ม.บริหารการศึกษา พิเศษ ข (65เป็นต้นไป) ภาคพิเศษ 48 12 - - - 60
   ป.โท กศ.ม.วิจัยและประเมิน พิเศษ ก2 ภาคพิเศษ 5 1 - - - 6
   ป.โท กศ.ม.การวิจัยและประเมิน พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ 6 1 - - - 7
   ป.โท กศ.ม.การวิจัยและประเมิน พิเศษ ข (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ 3 1 - - - 4
   ป.โท กศ.ม.การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พิเศษ ภาคพิเศษ 2 - - - - 2
   ป.โท การสอนฟิสิกส์ พิเศษ ภาคพิเศษ - 1 - - - 1
   ป.โท การสอนเคมี พิเศษ ภาคพิเศษ - 1 - - - 1
   ป.โท กศ.ม.จิตวิทยา พิเศษ ก2 (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ - 1 - - - 1
   ป.โท กศ.ม.จิตวิทยา พิเศษ ข (ทั่วไป) ภาคพิเศษ 2 - - - - 2
   ป.โท กศ.ม.พลศึกษา พิเศษ ภาคพิเศษ 1 - - - - 1
   ป.โท กศ.ม.พลศึกษาฯ พิเศษ ก2 (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ 2 - - - - 2
   ป.โท กศ.ม.ภาษาไทย ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ 9 - - - - 9
   ป.โท กศ.ม.ภาษาไทย พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ 7 1 - - - 8
   ป.โท กศ.ม.หลักสูตรและการสอน พิเศษ ภาคพิเศษ 8 - - - - 8
   ป.โท กศ.ม.หลักสูตรและการสอน พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ 10 2 1 - - 13
   ป.โท กศ.ม.หลักสูตรและการสอน พิเศษ ก2 (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ 4 1 - 1 - 6
   ป.โท เทคโนฯ พิเศษ ภาคพิเศษ 2 1 - - - 3
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ 1 - - - - 1
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ พิเศษ ก2 (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ 1 1 - - - 2
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ พิเศษ ข (ทั่วไป) ภาคพิเศษ - 1 - - - 1
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ พิเศษ ข (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ 3 - - - - 3
   ป.โท ศศ.ม.จิตวิทยาฯ พิเศษ ก ภาคพิเศษ 6 - - - - 6
   ป.โท ศศ.ม.จิตวิทยาฯ พิเศษ ข ภาคพิเศษ - 1 - - - 1
   ป.เอก เทคโนฯ ปกติ 1.1 1 1 - - - 2
   ป.เอก เทคโนฯ ปกติ 2.1 4 - - - - 4
   ป.เอก บริหารการศึกษา พิเศษ ภาคพิเศษ 14 3 1 1 - 19
   ป.เอก เทคโนฯ พิเศษ 2.1 ภาคพิเศษ 9 3 - - - 12
   ป.เอก เทคโนฯ พิเศษ 1.1 ภาคพิเศษ 2 - - - - 2
   ป.บัณฑิต วิชาชีพครู (พิเศษ) ภาคพิเศษ 75 62 1 - - 138
รวม 1,617 599 11 9 - 2,236
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง) 32 24 - - - 56
   กศ.บ. พลศึกษา (วิทยาเขตพัทลุง) 84 37 - 1 - 122
รวม 116 61 - 1 - 178
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. สัตวศาสตร์ 85 13 - - - 98
   วท.บ. เกษตรศาสตร์ 33 7 - - - 40
   วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน 68 12 1 - - 81
   วท.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช 4 2 - - - 6
   วท.ม. การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน 1 - - - - 1
   วท.ม. การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ 1 - - - - 1
รวม 192 34 1 - - 227
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วิทยาเขตพัทลุง
   พท.บ. การแพทย์แผนไทย 17 71 - - - 88
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 34 33 - - - 67
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 18 11 - - - 29
   วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 75 91 - - - 166
   ส.บ. สาธารณสุขชุมชน 58 107 - - - 165
   ส.บ. สาธารณสุขชุมชน (65 เป็นต้นไป) 23 67 - - - 90
   ส.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก.2 ภาคปกติ) 1 - - - - 1
   ส.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ 7 1 - - - 8
   ส.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก.2 ภาคพิเศษ) ภาคพิเศษ 7 1 - - - 8
รวม 240 382 - - - 622
คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล 115 7 2 1 - 125
   ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ไทย 30 - - - - 30
   ศป.บ. ทัศนศิลป์ 84 16 - 3 - 103
   ศป.บ. ศิลปะการออกแบบ 119 23 - - - 142
   ศป.บ. ศิลปะการแสดง 88 7 1 - - 96
   ป.โท ดศ.ม.ดนตรีสร้างสรรค์ พิเศษ ก2 ภาคพิเศษ 10 - - 1 - 11
รวม 446 53 3 5 - 507
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสงขลา
   บัญชีบัณฑิต 4 ปี 210 80 - 1 - 291
   บัญชีบัณฑิต เทียบ 4 ปี ปกติ 143 36 - - - 179
   การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ 4 ปี 157 52 - 1 - 210
   การค้าสมัยใหม่ 4 ปี 99 31 1 - - 131
   การตลาด 4 ปี 112 62 1 1 - 176
   การประกอบการฯ 4 ปี 150 61 - - - 211
   การตลาด 4 ปี 1 - - - - 1
   เศรษฐศาสตร์ 157 83 2 - - 242
   บัญชีบัณฑิต เทียบ 4 ปี สมทบ ภาคสมทบ 107 57 - - - 164
   การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ เทียบ 4 ปี สมทบ ภาคสมทบ 90 27 - 2 - 119
   การค้าสมัยใหม่ เทียบ 4 ปี สมทบ ภาคสมทบ 5 1 - - - 6
   ป.โท การจัดการธุรกิจ ปกติ แผน ก แบบ ก2 4 - 1 - - 5
   ป.โท การจัดการธุรกิจ พิเศษ ก (ใหม่ เข้า 3/60 เป็นต้นไป) ภาคพิเศษ 6 - - - - 6
   ป.เอก การจัดการธุรกิจ 2.1 ปกติ 8 - - 2 - 10
รวม 1,249 490 5 7 - 1,751
คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   1(ว.สงขลา) นิติฯ 4 ปี ปกติ ม.6 996 249 2 1 - 1,248
   2(ว.สงขลา) นิติฯ 4 ปี สมทบ ม.6 ภาคสมทบ 140 38 - - - 178
   3(ว.สงขลา) นิติฯ 4 ปี สมทบ BC. ม.6 ภาคสมทบ 148 22 1 - - 171
   ป.โท นิติศาสตร์ ปกติ 10 3 - - - 13
   ป.โท นิติศาสตร์ พิเศษ ข ภาคพิเศษ 23 5 - - - 28
   ป.โท นิติศาสตร์ พิเศษ ก ภาคพิเศษ 11 4 - - - 15
รวม 1,328 321 3 1 - 1,653
คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   น.บ. นิติศาสตร์ 4 ปี ปกติ (วิทยาเขตพัทลุง) 270 68 2 - - 340
รวม 270 68 2 - - 340
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา วิทยาเขตสงขลา
   กจ.บ.การจัดการสมัยใหม่ (วิชาเอก:การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์) ปกติ 54 17 - - - 71
   กจ.บ.การจัดการสมัยใหม่ (วิชาเอก:การจัดการการประกอบการทางสังคม) ปกติ 57 14 - 1 - 72
   รป.บ. การบริหารงานตำรวจฯ ปกติ 700 178 1 - - 879
   รป.บ. การบริหารงานตำรวจฯ สมทบ ภาคสมทบ 124 46 - - - 170
   รป.บ. การบริหารงานตำรวจฯ สมทบ BC. ภาคสมทบ 45 9 - - - 54
รวม 980 264 1 1 - 1,246
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   วศ.บ. วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ 26 8 - - - 34
   วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 55 18 2 - - 75
   วศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน ภาคปกติ แบบ ก 2 2 - - - - 2
   ปร.ด. วิศวกรรมพลังงาน ภาคปกติ (แบบ 2.1) 4 2 - - - 6
   ปร.ด. วิศวกรรมพลังงาน ภาคปกติ (แบบ 1.1) 3 - - - - 3
รวม 90 28 2 - - 120
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสงขลา
   ป.เอก การพัฒนาที่ยั่งยืน ปกติ นานาชาติ 1.1 3 1 1 - - 5
   ป.เอก การพัฒนาที่ยั่งยืน ปกติ ไทย 1.1 4 3 - - - 7
   ป.เอก การพัฒนาที่ยั่งยืน ปกติ ไทย 2.1 19 7 - - - 26
รวม 26 11 1 - - 38
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต 74 86 - - - 160
รวม 74 86 - - - 160
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 45 12 - - - 57
   วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 53 19 1 - - 73
รวม 98 31 1 - - 130
รวมทั้งหมด 8,550 3,050 47 42 - 11,689