กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

สถิตินิสิตปัจจุบัน (จำแนกตามระดับการศึกษา/สาขา/ศาสนา)
ข้อมูล ณ วันที่ 21/02/2024 05:02:56

หลักสูตร พุทธ อิสลาม คริสต์ ไม่ระบุข้อมูล อื่น ๆ รวม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   หลักสูตรสองปริญญา อังกฤษ+จีน (รุ่น 62-64) 35 20 1 - - 56
   หลักสูตรสองปริญญา อังกฤษ+จีน (รุ่น 65-66) 38 16 1 - - 55
   นิเทศศาสตร์ 143 30 3 1 - 177
   รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ 58 15 - - - 73
   รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการจัดการภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ 81 34 1 1 - 117
   รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น 139 47 - 1 - 187
   ภูมิศาสตร์ 67 33 - - - 100
   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 237 52 1 1 - 291
   การบริหารและพัฒนาชุมชน 156 50 1 - - 207
   บรรณารักษฯและสารสนเทศฯ 53 15 - 1 - 69
   ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ 135 24 2 1 - 162
   ภาษาจีน 2 - - - - 2
   ภาษาจีน แผน 1 (เรียน ม.ทักษิณ 4 ปี) 137 10 1 - - 148
   ภาษาจีน แผน 2 (เรียน ม.ทักษิณ 3 ปี เรียนจีน 1 ปี) 116 9 1 - - 126
   ภาษาญี่ปุ่น 144 18 2 5 - 169
   ภาษามลายู 4 69 - - - 73
   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 316 163 5 5 - 489
   ศศ.บ. ภาษาไทย 124 46 - 1 - 171
   ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 35 21 - 1 - 57
   ป.โท ศศ.ม.ภาษาไทย ปกติ 4 1 - - - 5
   ป.โท วัฒนธรรมศึกษา ปกติ 1 - - 2 - 3
   ป.เอก วัฒนธรรมศึกษา ปกติ 1.1 2 - - - - 2
   ป.เอก วัฒนธรรมศึกษา ปกติ 2.1 14 1 - - - 15
   ป.เอก วัฒนธรรมศึกษา พิเศษ 2.1 ภาคพิเศษ - 1 - - - 1
รวม 2,041 675 19 20 - 2,755
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล วิทยาเขตสงขลา
   วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา ปกติ 5 - - - - 5
   วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา ปกติ แผน ก แบบ ก2 1 - - - - 1
   วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา พิเศษ ภาคพิเศษ 3 - - - - 3
รวม 9 - - - - 9
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. คณิตศาสตร์ 52 55 - - - 107
   วท.บ. จุลชีววิทยา 10 7 - - - 17
   วท.บ. ชีววิทยา 22 14 - - - 36
   วท.บ. ชีววิทยา (วิชาเอก : ชีววิทยา) 17 10 - - - 27
   วท.บ. ฟิสิกส์ 3 1 - - - 4
   วท.บ. ฟิสิกส์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี 3 - 1 - - 4
   วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 69 32 1 1 - 103
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 30 7 - - - 37
   วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 32 7 - - - 39
   วท.บ. เคมี 30 10 - - - 40
   วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 44 14 1 - - 59
   วท.ม. คณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา ภาคปกติ 1 - - - - 1
   วท.ม. ชีววิทยา 5 1 - - - 6
   วท.ม. เคมี แผน ก. แบบ ก2 ภาคปกติ 7 1 - - - 8
   วท.ม. เคมีและนวัตกรรมเคมี ภาคปกติ (แผน ก. แบบ ก2) 2 - - - - 2
   วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก.2 แบบ ก 2 10 4 - - - 14
   วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก.1 1 - - - - 1
   วท.ม. เคมีและนวัตกรรมเคมี ภาคพิเศษ (แผน ก. แบบ ก2) ภาคพิเศษ 2 - - - - 2
   วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ 2 - - - - 2
   ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ รับจบป.โท แบบ 2.1 1 - - - - 1
   ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ รับจบป.ตรี แบบ 2.2 3 - - - - 3
   ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ รับจบป.โท แบบ 1.1 2 - - - - 2
รวม 348 163 3 1 - 515
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   กศ.บ. การวัดและประเมินทางการศึกษา 142 74 - 1 - 217
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา (แผนสำหรับคนทั่วไป) 91 21 - - - 112
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา (แผนสำหรับครู ตชด.) 43 14 - - - 57
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 93 24 - - - 117
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 43 17 - - - 60
   กศ.บ.การศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 62 51 - - - 113
   กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย (4 ปี) 102 16 1 - - 119
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ (5 ปี) 1 3 - - - 4
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ (4 ปี) 158 35 - - - 193
   กศ.บ. ชีววิทยา (4 ปี) 58 25 1 - - 84
   กศ.บ. พลศึกษา (5 ปี) - 1 - - - 1
   กศ.บ. พลศึกษา (4 ปี) 166 62 - 1 - 229
   กศ.บ. ฟิสิกส์ (5 ปี) 1 - - - - 1
   กศ.บ. ฟิสิกส์ (4 ปี) 52 17 - - - 69
   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (5 ปี) 1 - 1 - - 2
   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (4 ปี) 142 90 1 - - 233
   กศ.บ. ภาษาไทย (4 ปี) 175 54 2 - - 231
   กศ.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาเอก : ชีววิทยา) วข.สงขลา 19 6 - - - 25
   กศ.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาเอก : ฟิสิกส์) วข.สงขลา 20 8 1 - - 29
   กศ.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาเอก : เคมี) วข.สงขลา 18 10 - - - 28
   กศ.บ. ศิลปศึกษา (4 ปี) 59 43 - 1 - 103
   กศ.บ. สังคมศึกษา (4 ปี) 184 44 3 - - 231
   กศ.บ. เคมี (4 ปี) 52 22 - - - 74
   กศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 78 25 - - - 103
   ป.โท บริหารการศึกษา ปกติ 6 2 - - - 8
   ป.โท กศ.ม.บริหารการศึกษา ปกติ ก2 6 - - - - 6
   ป.โท กศ.ม.วิจัยและประเมิน ปกติ ก2 4 - - - - 4
   ป.โท กศ.ม.การวิจัยและประเมิน ปกติ ก2 (ทั่วไป) 2 - - - - 2
   ป.โท การสอน รวมทุกเอก (ปกติ) 14 4 - - - 18
   ป.โท กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปกติ ก2 (วิชาชีพครู) 9 4 - - - 13
   ป.โท กศ.ม.จิตวิทยา ปกติ ก2 (ทั่วไป) 1 - - - - 1
   ป.โท กศ.ม.จิตวิทยา ปกติ ก2 (วิชาชีพครู) 6 - - - - 6
   ป.โท กศ.ม.พลศึกษา ปกติ 5 - - - - 5
   ป.โท กศ.ม.พลศึกษาฯ ปกติ ก2 (ทั่วไป) 9 2 - 3 - 14
   ป.โท กศ.ม.ภาษาไทย ภาคปกติ - 1 - - - 1
   ป.โท กศ.ม.ภาษาไทย ปกติ ก2 (วิชาชีพครู) 6 - - - - 6
   ป.โท กศ.ม.หลักสูตรและการสอน ปกติ ก2 (ทั่วไป) 2 - - 2 - 4
   ป.โท กศ.ม.หลักสูตรและการสอน ปกติ ก2 (วิชาชีพครู) 7 5 - - - 12
   ป.โท เทคโนฯ ปกติ 8 2 - - - 10
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ ปกติ ก2 (ทั่วไป) 1 - - - - 1
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ ปกติ ก2 (วิชาชีพครู) 3 4 - - - 7
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ ปกติ ข (วิชาชีพครู) 2 - 1 - - 3
   ป.โท กศ.ม.บริหารการศึกษา พิเศษ ข (65เป็นต้นไป) ภาคพิเศษ 93 21 1 - - 115
   ป.โท กศ.ม.วิจัยและประเมิน พิเศษ ก2 ภาคพิเศษ 4 - - - - 4
   ป.โท กศ.ม.การวิจัยและประเมิน พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ 7 1 - - - 8
   ป.โท กศ.ม.การวิจัยและประเมิน พิเศษ ข (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ 2 1 - - - 3
   ป.โท กศ.ม.การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พิเศษ ภาคพิเศษ 2 - - - - 2
   ป.โท การสอนฟิสิกส์ พิเศษ ภาคพิเศษ - 1 - - - 1
   ป.โท การสอนเคมี พิเศษ ภาคพิเศษ - 1 - - - 1
   ป.โท กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ 4 3 - - - 7
   ป.โท กศ.ม.จิตวิทยา พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ - 1 - - - 1
   ป.โท กศ.ม.จิตวิทยา พิเศษ ก2 (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ 2 3 - - - 5
   ป.โท กศ.ม.จิตวิทยา พิเศษ ข (ทั่วไป) ภาคพิเศษ 5 1 - 1 - 7
   ป.โท กศ.ม.พลศึกษาฯ พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ 1 - - - - 1
   ป.โท กศ.ม.พลศึกษาฯ พิเศษ ก2 (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ 1 - - - - 1
   ป.โท กศ.ม.ภาษาไทย ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ 7 - - - - 7
   ป.โท กศ.ม.ภาษาไทย พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ 13 2 - - - 15
   ป.โท กศ.ม.หลักสูตรและการสอน พิเศษ ภาคพิเศษ 3 - - - - 3
   ป.โท กศ.ม.หลักสูตรและการสอน พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ 18 5 1 - - 24
   ป.โท กศ.ม.หลักสูตรและการสอน พิเศษ ก2 (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ 10 1 - 1 - 12
   ป.โท เทคโนฯ พิเศษ ภาคพิเศษ - 1 - - - 1
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ พิเศษ ก2 (ทั่วไป) ภาคพิเศษ 2 - - - - 2
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ พิเศษ ก2 (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ 5 2 - - - 7
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ พิเศษ ข (ทั่วไป) ภาคพิเศษ - 1 - - - 1
   ป.โท กศ.ม.เทคโนฯ พิเศษ ข (วิชาชีพครู) ภาคพิเศษ 5 - - - - 5
   ป.โท ศศ.ม.จิตวิทยาฯ พิเศษ ก ภาคพิเศษ 3 - - - - 3
   ป.โท ศศ.ม.จิตวิทยาฯ พิเศษ ข ภาคพิเศษ - 1 - - - 1
   ป.เอก เทคโนฯ ปกติ 1.1 1 1 - - - 2
   ป.เอก เทคโนฯ ปกติ 2.1 4 - - - - 4
   ป.เอก บริหารการศึกษา พิเศษ 2.1 ภาคพิเศษ 19 3 1 1 - 24
   ป.เอก เทคโนฯ พิเศษ 2.1 ภาคพิเศษ 10 2 - - - 12
   ป.เอก เทคโนฯ พิเศษ 1.1 ภาคพิเศษ 1 - - - - 1
   ป.บัณฑิต วิชาชีพครู (พิเศษ) ภาคพิเศษ 97 31 2 - - 130
รวม 2,170 769 16 11 - 2,966
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   กศ.บ. คณิตศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง) 49 36 - - - 85
   กศ.บ. พลศึกษา (วิทยาเขตพัทลุง) 120 49 - 1 - 170
   กศ.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาเอก : คอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณ) 2 1 - - - 3
   กศ.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาเอก : ฟิสิกส์) วข.พัทลุง 2 - - - - 2
   กศ.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป) วข.พัทลุง 13 10 - - - 23
   กศ.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาเอก : เคมี) วข.พัทลุง 1 3 - - - 4
รวม 187 99 - 1 - 287
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. สัตวศาสตร์ 115 16 - - - 131
   วท.บ. ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชุมชน 23 2 - - - 25
   วท.บ. เกษตรศาสตร์ 33 6 - - - 39
   วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน 60 12 1 - - 73
   วท.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช 22 3 - - - 25
รวม 253 39 1 - - 293
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วิทยาเขตพัทลุง
   พท.บ. การแพทย์แผนไทย 28 100 - - - 128
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 33 33 - - - 66
   วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 39 21 - - - 60
   วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 97 124 - - - 221
   ส.บ. สาธารณสุขชุมชน 57 105 - - - 162
   ส.บ. สาธารณสุขชุมชน 57 115 - - - 172
   ส.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก.2 ภาคปกติ) 1 - - - - 1
   ส.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ 1 - - - - 1
   ส.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก.2 ภาคพิเศษ) ภาคพิเศษ 15 5 - - - 20
   ปร.ด. วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคปกติ แบบ 1.1) 2 - - - - 2
   ปร.ด. วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคปกติ แบบ 2.1) 1 1 - - 1 3
รวม 331 504 - - 1 836
คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล 148 9 2 2 - 161
   ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ไทย 24 - - - - 24
   ศป.บ. ทัศนศิลป์ 82 22 1 4 - 109
   ศป.บ. ศิลปะการออกแบบ 153 34 - 1 - 188
   ศป.บ. ศิลปะการแสดง 102 9 - - - 111
   ป.โท ดศ.ม.ดนตรีสร้างสรรค์ พิเศษ ก2 ภาคพิเศษ 15 - 1 1 - 17
รวม 524 74 4 8 - 610
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสงขลา
   นิสิตอาคันตุกะ 3 1 - - - 4
   บัญชี 4 ปี 277 111 - 1 - 389
   บัญชี เทียบโอน 4 ปี ภาคปกติ 109 41 - - - 150
   การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ 4 ปี 233 81 - 1 - 315
   การค้าสมัยใหม่ 4 ปี 83 25 1 - - 109
   การตลาด 4 ปี 163 87 1 1 - 252
   การประกอบการฯ 4 ปี 193 83 - - - 276
   เศรษฐศาสตร์ 189 90 2 - - 281
   บัญชี เทียบโอน 4 ปี ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ 72 32 - - - 104
   การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ เทียบโอน 4 ปี ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ 119 41 1 2 - 163
   ป.โท การจัดการธุรกิจ ปกติ แผน ก แบบ ก2 3 - - - - 3
   ป.โท การจัดการธุรกิจ พิเศษ ก (ใหม่ เข้า 3/60 เป็นต้นไป) ภาคพิเศษ 4 - - - - 4
   ป.เอก การจัดการธุรกิจ 2.1 ปกติ 8 - - - - 8
   ปร.ด.การจัดการธุรกิจ 2.1 ปกติ 1 1 - - - 2
รวม 1,457 593 5 5 - 2,060
คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
   - นิสิตอาคันตุกะ - - - 2 - 2
   1(ว.สงขลา) นิติฯ 4 ปี ภาคปกติ ม.6 1382 316 3 2 - 1,703
   2(ว.สงขลา) นิติฯ 4 ปี ภาคพิเศษ (จ.-ศ.) ม.6 ภาคพิเศษ 170 40 - - - 210
   3(ว.สงขลา) นิติฯ 4 ปี ภาคพิเศษ Block Couse ม.6 ภาคพิเศษ 180 33 1 - - 214
   ป.โท นิติศาสตร์ ปกติ 12 4 - - - 16
   ป.โท นิติศาสตร์ พิเศษ ข ภาคพิเศษ 26 5 - - - 31
   ป.โท นิติศาสตร์ พิเศษ ก ภาคพิเศษ 15 3 1 - - 19
รวม 1,785 401 5 4 - 2,195
คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   น.บ. นิติศาสตร์ 4 ปี ปกติ (วิทยาเขตพัทลุง) 323 87 2 - - 412
รวม 323 87 2 - - 412
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา วิทยาเขตสงขลา
   กจ.บ.การจัดการสมัยใหม่ (วิชาเอก:การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์) ปกติ 95 39 - 1 - 135
   กจ.บ.การจัดการสมัยใหม่ (วิชาเอก:การจัดการการประกอบการทางสังคม) ปกติ 96 35 - 1 - 132
   รป.บ. การบริหารงานตำรวจฯ ปกติ 756 166 2 - - 924
   รป.บ. การบริหารงานตำรวจฯ ภาคพิเศษ (จ.-ศ.) ภาคพิเศษ 235 83 - 1 - 319
   รป.บ. การบริหารงานตำรวจฯ ภาคพิเศษ Block Couse ภาคพิเศษ 66 14 - - - 80
รวม 1,248 337 2 3 - 1,590
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   วศ.บ. วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ (ภาคฤดูร้อน แผน1) 22 8 - - - 30
   วศ.บ. วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ (ปกติ แผน2) 7 9 - - - 16
   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 15 15 - - - 30
   วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 51 22 1 - - 74
   วศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน ภาคปกติ แบบ ก 2 2 - - - - 2
   ปร.ด. วิศวกรรมพลังงาน ภาคปกติ (แบบ 2.1) 4 1 - - - 5
   ปร.ด. วิศวกรรมพลังงาน ภาคปกติ (แบบ 1.1) 3 - - - - 3
รวม 104 55 1 - - 160
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสงขลา
   ป.เอก การพัฒนาที่ยั่งยืน ปกติ นานาชาติ 1.1 2 1 1 - - 4
   ป.เอก การพัฒนาที่ยั่งยืน ปกติ ไทย 1.1 8 3 - - - 11
   ป.เอก การพัฒนาที่ยั่งยืน ปกติ ไทย 2.1 18 9 - - - 27
รวม 28 13 1 - - 42
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
   พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต 112 107 - - - 219
รวม 112 107 - - - 219
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ วิทยาเขตพัทลุง
   วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 49 17 - - - 66
   วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 59 20 1 - - 80
รวม 108 37 1 - - 146
รวมทั้งหมด 11,028 3,953 60 53 1 15,095