สถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
ข้อมูล ณ วันที่ 03/03/2024 16:03:52

กราฟแสดงจำนวนนิสิตปัจจุบันแบ่งตามวิทยาเขต / คณะ

สถิตินิสิตสำเร็จการศึกษา

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิตินิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
*** หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานกรุณาติดต่อ 074 317 644 || เบอร์ภายใน 7443 ***