สถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
ข้อมูล ณ วันที่ 26/03/2023 23:03:15

กราฟแสดงจำนวนนิสิตปัจจุบันแบ่งตามวิทยาเขต / คณะ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิตินิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
*** หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานกรุณาติดต่อ 074 317 644 || เบอร์ภายใน 7443 ***