คำแนะนำเบื้องต้น

  • ระบบตรวจสอบคุณวุฒินี้จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภายนอกใช้ตรวจสอบคุณสมบัติของนิสิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ เช่น ใช้ในการตรวจสอบประวัติการศึกษาของผู้เข้าศึกษาต่อ หรือผู้สมัครงาน
  • สามารถตรวจสอบนิสิตที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป
  • หากท่านต้องการตรวจสอบผลการศึกษาหรือข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ปรากฏ ท่านจะต้องส่งหนังสือตรวจสอบคุณวุฒิอย่างเป็นทางการมายังมหาวิทยาลัย
  • หากมีข้อสงสัยในการใช้งานระบบ ติดต่อ 0 7431 7644