กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา
งานทะเบียนนิสิต