คุณอยู่ที่ : หน้าหลัก > คณะที่สังกัด > ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีการศึกษา 2567

ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 13 มี.ค. 2566 ) ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2566 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 13 มี.ค. 2566 ) ว่าด้วย การให้อนุปริญญานิติศาสตร์ภายใต้หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) พ.ศ. 2566 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 04 ม.ค. 2567 ) ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2561 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 08 พ.ย. 2565 ) ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. 2558 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 08 พ.ย. 2565 ) ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนิสิต พ.ศ. 2552 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 08 พ.ย. 2565 ) ว่าด้วย การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2551 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 08 พ.ย. 2565 )