คุณอยู่ที่ : หน้าหลัก > คณะที่สังกัด > หลักสูตร

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) การจัดการบัณฑิต (การจัดการสมัยใหม่)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Management (Modern Management)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2567 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 18 เม.ย. 2565 )
แผนการศึกษา
แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2567 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12 ม.ค. 2567 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) การจัดการบัณฑิต (การจัดการสมัยใหม่)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Management (Modern Management)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2567 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 18 เม.ย. 2565 )
แผนการศึกษา
แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2567 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12 ม.ค. 2567 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Public Administration (Police Management and Criminal Justice)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2567 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 14 ธ.ค. 2566 )
แผนการศึกษา
แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2567 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12 ม.ค. 2567 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Public Administration (Police Management and Criminal Justice)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2567 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 14 ธ.ค. 2566 )
แผนการศึกษา
แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2567 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12 ม.ค. 2567 )