คุณอยู่ที่ : หน้าหลัก > คณะที่สังกัด

คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรและแผนการเรียน ปีการศึกษา 2562

- - เลือกคณะที่ต้องการ - -

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป General Education หมวดวิชาโท Minor Program
13 หลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Faculty of Humanities and Social Sciences
11 หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์ Faculty of Science
12 หลักสูตร
คณะศึกษาศาสตร์ Faculty of Education
3 หลักสูตร
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน Faculty of Technology and Community Development
4 หลักสูตร
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา Faculty of Health and Sports Science
5 หลักสูตร
คณะศิลปกรรมศาสตร์ Faculty of Fine Arts
5 หลักสูตร
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ Faculty of Economics and Business Administration
2 หลักสูตร
คณะนิติศาสตร์ Faculty of Law
2 หลักสูตร
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา Faculty of Management for Development College
2 หลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ Faculty of Engineering
1 หลักสูตร
คณะพยาบาลศาสตร์ Faculty of Nursing
1 หลักสูตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ Faculty of Agro and Bio Industry