* นิสิตเข้าสู่ระบบด้วย
Username : รหัสประจำตัวนิสิต
Password : เลขประจำตัวประชาชน
* ไม่อยู่ในช่วงเปิดระบบให้นิสิตตรวจสอบพันธะ
* เจ้าหน้าที่ เข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password ที่กำหนดไว้ในระบบตรวจสอบพันธะฯ