* นิสิตเข้าสู่ระบบด้วย
Username : รหัสประจำตัวนิสิต
Password : เลขประจำตัวประชาชน
* นิสิตเข้าระบบตรวจสอบพันธะได้ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 - 13 ธันวาคม 2565
* เจ้าหน้าที่ เข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password ที่กำหนดไว้ในระบบตรวจสอบพันธะฯ