* นิสิตเข้าสู่ระบบด้วย
Username : รหัสประจำตัวนิสิต
Password : เลขประจำตัวประชาชน
* นิสิตเข้าระบบตรวจสอบพันธะได้ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2566 - 9 พฤษภาคม 2566
* เจ้าหน้าที่ เข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password ที่กำหนดไว้ในระบบตรวจสอบพันธะฯ